Back on top

Мисия на Държавната агенция за закрила на детето

  • да осигури условия за гарантиране правата на всяко дете в Република България чрез разработване политиката за детето и контрол на нейното изпълнение;
  • да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Стратегически цели по административното обслужване в ДАЗД

  1. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в агенцията.
  2. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги и при предоставянето им.
  3. Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителите, работещи по издаването на индивидуалния административен акт, с цел елиминиране на възможностите за корупция.

За да се запознаете подробно със структурата, дейността и други аспекти на Държавната агенция за закрила на детето разгледайте файла.

Харта на клиента
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.03.2016

pdf document