Back on top

Офелия Кънева

Председател

 

Д-р Валентин Димитров

Зам. председател на ДАЗД

Мариана Дикова

Експерт „Връзки с обществеността”

Теодора Иванова

Главен секретар

Администрация

Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

Директор: Диана Арнаудова
Функции на Д"АПФСО"

Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

Директор: Камелия Николова
Функции на ГД "КПД"

Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Директор: Илиана Христова

Функции на Д "ППДСРК"


Устройствен правилник на ДАЗД

С Устройствения правилник се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавната агенция за закрила на детето.

История председатели на Агенцията

Ева Жечева

2001 - 2002 г.
2013 - 2016 г.

Ширин Местан

От 2002 до 2009 г.

Надя Шабани

От 2009 до 2012 г.

Калин Каменов

От 2012 до 2013 г.