Училищен съвет на децата

Участници: ученици до 18 години от всички училища в Р България.
Как: избира се по един представител на всеки клас. Всички представители съставляват Училищния съвет, като орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Членовете на Училищния съвет на децата си избират ръководство.
Примерни дейности: участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; изработването на годишния план за часа на класа и правилника за вътрешния ред; провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви; изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.); работа по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищно ръководство, родители.
Кой помага: директорите на училищата/професионалните гимназии определят представител от педагогическия състав на училището, който да координира работата на Съвета на децата в училище, осигурява им пространство за диалог и подпомага включването им в политиките на училището.

Общински съвет на децата

Участници: деца с активна гражданска позиция на възраст до 18 години
Как: Всеки един ученически съвет в населеното място избира поне един представител в Общинския съвет на децата. Всички представители съставляват Общинския съвет на децата, консултативен орган към кмета на населеното място. Членовете на Общинския детски съвет си избират ръководство.
Примерни дейности: представителите на Съвета участват като наблюдатели в работните групи на Общинския съвет и изразяват мнението си по теми, които ги касаят; участват в обсъждането на нормативни и административни актове от общинския съвет и кмета, с оглед на тяхното социално въздействие върху децата и младите хора в общината; участват в обсъждането и съгласуването на общинската стратегия за децата; реализират съвместни инициативи и проекти с общината по теми, които ги вълнуват.
Кой помага: Кметът на общината определя представител на ръководената от него администрация, който консултира, координира и подпомага дейността на Общинския съвет на децата и поддържа връзка с ученическите съвети на децата в съответната община.

Областен съвет на децата

Участници: представители на общинските съвети на децата в областта на възраст до 18 години
Как: Съставът на Областния съвет на децата се сформира от представители на общинските съвети на децата. Той има консултативна роля относно въпросите на децата и младите хора в подкрепа на правомощията на областния управител по отношение на политиките за децата. Членовете на Областния съвет на децата си избират ръководство.
Примерни дейности: участват в обсъждането и съгласуването на политиките за децата на областно ниво; участват в организирането на оценки и обществени обсъждания на потребностите на децата и младите хора в областта; участват в обсъждането на нормативни и административни актове от областния управител с оглед на тяхното социално въздействие върху децата и младите хора в областта.
Кой помага: Областният управител определя представител на своята администрация, който координира работата на Областния съвет на децата и поддържа връзка с общинските съвети на децата в областта.

Съвет на децата към ДАЗД

Участници: деца на възраст до 18 години
Как: Съставът на Съвета на децата се сформира чрез избирането на един представител от административна област. Той представлява гласа на децата на областта. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Членовете на Съвета на децата си избират ръководство.
Примерни дейности: участват в обсъждането на нормативни актове, свързани с децата; представители на Съвета участват в заседанията на Националния съвет за закрила на детето; участват в създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата; участват в реализирането на национални кампании и инициативи за популяризиране на правата на децата.
Кой помага: Председателят на ДАЗД определя екип от експерти, които осъществяват връзката между децата и институциите, както и подпомагат организирането на заседанията на Съвета на децата.