SACP Logo BGR Logo

Държавна агенция за закрила на детето

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето

Експертите на ЛУМОС проведоха 142 сесии по интензивно общуване с 308 деца и младежи от ДДУИ

142 сесии по интензивно общуване с 308 деца и младежи от 21 домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) провдоха консултантски екипи на английската фондация ЛУМОС в периода февруари – юни 2011 г. в рамките на проекта «Детство за всички».

Основната цел на посещенията беше да се работи целенасочено с децата и младежите, които са с тежки и множествени увреждания (т.нар. лежащи деца), както и по промяна на начина на хранене на децата и младежите, които не могат да приемат храна и течности самостоятелно.

Работата на консултантите беше организирана през практиката и консултирането на персонала и се осъществяваше в реалната работна ситуация. Бяха проведени два типа посещения в ДДУИ:

 • Първоначални посещения за представяне на работата на ЛУМОС, метода на Интензивното общуване и защо социалните аспекти на храненето са важни при работата с такъв тип деца и младежи. Тези работни посещения бяха с продължителност 5 работни дни. Консултантите на ЛУМОС наблюдаваха и се включваха в храненето на децата, както и организираха сесии по интензивно общуване. В края на тези посещения консултантите изработиха препоръки по отношение на храненето на някои от децата и младежите и се опитваха да структурират работата по интензивното общуване
 • Повторните посещения се проведоха около месец и половина по-късно от същиите консултанти на ЛУМОС. Целта бе да се проследи развитието на децата, изпълнението на препоръките за хранене, както и да се консултира и супервизира персонала във връзка с прилагането на метода на интензивното общуване.

В резултат на работата на ЛУМОС във връзка с въвеждането на метода на интензивното общуване и промяна в начина на хранене на децата с тежки и множествени увреждания в ДДУИ могат да се посочат следните резултати:

 • Подготвени, организирани и проведени едноседмични работни посещения/ Обучения в практиката и повторни посещения за супервизия на персонала в 20 ДДУИ в страната. Поради карантина работата в ДДУИ в Кермен започна в края на юни, все още не е завършила и резултатите не са обработени. Домът в Търговище не беше включен в работните посещения, тъй като там няма деца със сериозни проблеми с храненето и са на сравнително по-високо комуникационно развитие.
 • Изработени препоръки за храненето на 186 деца. Препоръките са направени в края на работното посещение, след наблюдение и участие от страна на консултантите в процеса на хранене на децата.
 • Влияние върху развитието и състоянието на децата/ младежите По време на работата на ЛУМОС в ДДУИ са обхванати 308 деца и младежи. Наблюденията на консултантите на ЛУМОС и обратната връзка от страна на персонала, работещ ежедневно с децата/ младежите показват, че при някои от случаите се наблюдават положителни промени. За да се изследват и анализират ппо-детайлно промените и влиянието върху развитието и състоянието на децата/ младежите произволно бяха избрани 100 случая от 13 ДДУИ. Анализът е направен на базата на антропометричните данни за ръст и тегло, предоставени от ръководството на домовете, наблюдение на поведението на детето/ младежа и формулярите по интензивно общуване.

В 32 от случаите (32%) се наблюдават положителни промени в ръста и/ или теглото на детето/ младежа.

При 43% от тези деца е променен начина на хранене - не се хранят в леглото, а на масичка или в количка, в някои случаи детето се храни на масата с останалите деца; някои от тях се хранят с лъжичка, други са в процес на преминаване от биберон към лъжичка; някои са развили умения да се хранят самостоятелно с лъжичка, при други се налага помощ от персонала.

При 65% от децата, при които има положителни промени на теглото и/или ръста се наблюдават промени по отношение на техните социални контакти и взаимоотношения - иницииране на контакт и комуникация, децата търсят физически или очен контакт по-често от преди; някои от тях са видимо по-оживени, по-весели, по-усмихнати.

Според изводите на консилтантите развитието и подобряването на децата се дължи и на положените усилия на персонала в ДДУИ и зависи от много фактори, а не само от интензивното общуване и промените в храненето. Въпреки това анализът на данните, както и световният опит показват, че промените по отношение работата и грижата към децата с тежки и множествени увреждания насочени към увеличаване моментите и интензивността на общуване, както и отделяне на повече индивидуално внимание, оказват положително въздействие върху детето и стимулират неговото развитие. Ето защо методът не трябва да се възприема като краткосрочна кризисна мярка, а като дългосрочна и системна работа с определени деца, като за някой от тях може да продължи много дълго време. Ползването на интензивното общуване за кратък период от време крие в себе си рискове детето бързо да загуби появилия се напредък и да се върне на първоначалното си състояние.

Справка:

При реализирането на проект „Детство за всички” през септември – октомври 2010 г. беше направена оценка на децата от ДДУИ, дома за деца с физически увреждания и домовете за медико-социални грижи за деца за актуализиране на плановете за грижи и подготовка за планиране създаването на услуги в общността. Един от резултатите на тази оценка бе идентифицирането на една особено уязвима група от рискови деца и младежи - 265, за които са необходими спешни мерки. ДАЗД се обърна към фондация ЛУМОС за подкрепа при работата с тези деца. След внимателно разглеждане на ситуацията, се стигна до идеята в дома в с. Крушари - един от големите ДДУИ в България, където има значителен брой деца с тежки и множествени увреждания, да бъде изпратен специалист по храненето от Великобритания, който да консултира персонала. Целта бе да се създаде модел за работа по подобряване храненето и приема на течности на децата с тежки и множествени увреждания и този модел по-късно да се приложи и в останалите домове. Работното посещение бе осъществено през ноември 2010 год. В продължение на две седмици английската специалистка Кат Ървин и шест български консултанти на Фондация ЛУМОС работиха с децата и персонала на ДДУИ Крушари.

1.1. Основни изводи от посещението на Кат Ървин

Анализът на случаите на децата/ младежите в критично положение, за които са необходими спешни мерки показа следните две важни особености:

 1. Това са деца/ младежи, които са с тежки, дълбоки и множествени увреждания, с различни медицински проблеми свързани със сученето, гълтането, дъвченето, проблеми със зъбите и устната кухина, както и цялостното състояние на детето, което води не само до проблеми при храненето/ приемането на храна, но и до проблеми и рискове по отношение на цялостното развитие, здраве и живот на детето/ младежа.
 2. Заедно с това тези деца/ младежи са дълбоко институционализирани - всички от тях са прекарали много години в специализирана институция, а някои живеят в специализирана институция от раждането си. Дълбоката институционализация на тези деца и младежи може да се разглежда като форма на вторично увреждане.

Тези две особености имат относително еднаква тежест по отношение състоянието на децата/ младежите и налагат необходимостта при работата с тях да се отчитат както проблемите, свързани с медицинското състояние на децата/ младежите, така и тези, свързани с тяхната институционализация. За съжаление, доста често усилията и акцентът на работа се поставят върху медицинската страна на проблема на тези деца/ младежи като се пренебрегва или несъзнателно се пропуска СОЦИАЛНАТА страна на проблема. Много често ниското тегло, изоставането и проблемите в развитието се разглеждат предимно като следствие от увреждането и медицинската диагноза и поради това се търсят предимно медицински решения – лекарства, лечение, терапия. Това е важна и необходима част от работата, но е насочена само към едната страна на проблема и не е в състояние да отработи адекватно проблемите произтичащи от институционализацията на децата/ младежите. Фондация ЛУМОС, признавайки необходимостта от медицински интервенции при тези деца и младежи, твърдо стои зад убеждението, че при работата с хора с увреждания е необходимо да се работи с ЧОВЕКА, а не само с неговото увреждане.

Погледнат през тази призма проблемът с критичното състояние на децата/ младежите в ДДУИ е следствие не само на тяхното увреждане и здравословно състояние, но и на реакцията на хората около тях (по отношение на тяхното увреждане) и на средата, в която са принудени да живеят.

1.2.Предложение за работа – промяна в начина на хранене и интензивно общуване

Анализът на храненето на тези деца, които в повечето случаи не се хранят самостоятелно, показва следните характерни особености:

 • Храненето на т.нар. „лежащи деца” се извършва от малко на брой персонал, което води до липса на индивидуален подход и невъзможност за отделяне на достатъчно време за хранене на децата;
 • Храненето на тези деца се свежда единствено до приемане на определено количество хранителни вещества, без каквато и да било стимулация и подготовка за процеса на хранене;
 • Повечето деца се хранят в креватчетата, в легнало положение, което в някои случаи застрашава живота им поради висок риск от задавяне или вдишване на храна;
 • Много деца и младежи все още се хранят с бибеброн;
 • Има деца/ младежи, които се хранят със сонда, като причините за това не са ясни, нито е ясно до кога тази сонда ще се ползва;
 • Децата водят социално изолиран живот (обикновено лежат в креватчетата си и много рядко има някакви занимания с тях), което оказва допълнително отрицателно влияние върху тяхното развитие (вторичен дефицит, породен от отношението на околните към тяхното състояние и увреждане)

Тези особености отново подчертават, че наред с медицинския, е налице и социален проблем. Т.е. децата ГЛАДУВАТ, но не за храна, а за индивидуално отношение и внимание, за общуване с друго човешко същество. Доказано е, че липсата на общуване, контакт и отношение с друго човешко същество може да бъде вредно за развитието на човек, въпреки предоставянето на добри грижи и наличие на качествена храна.

Проблемът със социалното общуване, с изолацията и липса на контакт и връзки с другите, не може да бъде разрешен с медицински средства, лекарства и терапии.

Ето защо Фондация ЛУМОС предложи да се ползва интензивното общуване и заедно с това да се работи по промяна начина на хранене, като се акцентира върху социалните аспекти на храненето, като се отделя достатъчно време и индивидуално внимание, вмъкват се деликатни коментари и поощрения по време на храненето и се стреми там, където е възможно, да се постигне по-висока независимост на детето – ако се храни с биберон да започне да се храни с лъжичка; ако се храни от персонала да започне да се храни самостоятелно.

1.3. Защо Методът на интензивното общуване

 • Интензивното общуване е метод за работа с деца и възрастни, които се намират на ранен етап в своето комуникационно РАЗВИТИЕ. Той е създаден да посрещне обучителните, емоционални и социални потребности на хора, които имат проблеми в общуването.
 • Чрез прилагането на Интензивното общуване се подсигурява среда, където УЧЕНЕТО на основните принципи на общуването е възможно
 • То отваря пред детето възможности за разнообразие от различни ПРЕЖИВЯВАНИЯ, което е изключително важно за развитието на детето като човешко същество
 • Интензивното общуване помага да се изградят социални, когнитивни, емоционални и комуникативни умения. Като цяло, хората стават ПО-ЩАСТЛИВИ, ПО-КОМУНИКАТИВНИ и ПО-ЛЮБОПИТНИ към другите хора и средата.
 • Интензивното общуване НАМАЛЯВА ИЗОЛАЦИЯТА и засилва интереса и възможностите на детето/ лицето за общителност. Почти винаги личи ясно увеличаването на положителните поведения.
 • Това е един ЕСТЕСТВЕН, спонтанен и интуитивен метод на работа, който разчита на умения, които повечето хора имат и използват ежедневно.
 • Той е ЛЕСЕН за усвояване и ползване от персонала на домовете, не изисква специална академична подготовка и боравенето с теоретични концепции (Основната философия е, че общуването е важно за развитието на едно дете и при децата с тежки и множествени увреждания трябва да се отделя специално време и внимание за общуване. Това е вярна, макар и проста концепция и е лесна за възприемане от повечето хора)
 • Интензивното общуване поставя ДЕТЕТО В ЦЕНТЪРА на работата с него

1.4. Защо социалните аспекти на храненето са важни

 • При децата/ младежите с тежки и множествени увреждания, живеещи в специализирани институции често се наблюдава ДРАСТИЧНО НИСКО ТЕГЛО, макар че децата се хранят четири или пет пъти на ден и количеството и качеството на храната отговаря на съответните норми, предписания и стандарти.
 • Наличието на различни медицински проблеми свързани със сученето, гълтането, дъвченето, проблеми със зъбите и устната кухина, както и цялостното състояние на детето и степента на неговото увреждане са довели до акцентиране предимно на МЕДИЦИНСКИТЕ АСПЕКТИ около храненето и развитието на детето.
 • Храненето не е процес само на приемане на хранителни вещества, поддържащи живота, а е време и за СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ, взаимодействие и контакт с друго човешко същество, съчетано с приятните усещания от говора, милването и докосването.
 • Социалните аспекти на храненето имат изключително влияние върху РАЗВИТИЕТО на детето и тяхното отсъствие може да се разглежда като форма на вторично увреждане за тези деца.
 • Доказано е, че отделянето на индивидуално време и внимание на детето, вмъкването на деликатни коментари и поощрения, общуването, както и наличието на приятна атмосфера по време на храненето оказват ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху развитието на едно дете

2. ПОДГОТОВКА НА КОНСУЛТАНТИТЕ

Фондация ЛУМОС разполага с екип от 17 консултанти – 8 психолога, 3 специални педагога, 2 социални педагога, 1 социален работник, 2 логопеди и 1 детски психиатър. За да се посрещнат предизвикателствата по предстоящата работа, свързана с въвеждане на метода на Интензивното общуване и промяна начина на хранене, се организираха и проведоха следните основни дейности:

 • Екипът от консултантите на ЛУМОС участва във въвеждащо обучение, проведено от Кат Ървин по отношение на храненето и прием на течности при деца с тежки и множествени увреждания и метода на Интензивното общуване – Ноември 2010 год.
 • Беше преведен пълният Самообучителен курс по Интензивно общуване и беше предоставен на консултантите на ЛУМОС за допълнително обучение и подготовка – декември 2010 год.
 • Създаване на 20 минутен обучителен филм, представящ основните моменти свързани с храненето на деца с тежки и множествени увреждания и демонстриращ практиката на Интензивното общуване – януари 2011 год.
 • Провеждане на надграждащо обучение на консултантите на ЛУМОС – януари 2011 г.

По време на работните посещения в ДДУИ консултантите на ЛУМОС бяха периодично супервизирани; при необходимост случаи от тяхната работа бяха консултирани дистанционно от Кат Ървин.

3.ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ/ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКАТА

В периода февруари – юни 2011 г. екипи на консултантите на ЛУМОС проведоха работни посещения в 21 от ДДУИ в страната. Основната цел на тези посещения беше да се работи целенасочено с децата и младежите в ДДУИ, които са с тежки и множествени увреждания (т.нар. лежащи деца), както и да се работи по промяна начина на хранене на децата/ младежите, които не се хранят самостоятелно.

Специфичните изисквания пред тези посещения определиха метода на работа – т.нар. Обучение в практиката (Training in the job). При обучението в практиката консултантите/ експерти не провеждат обучение в познатия смисъл на тази дума, а по-скоро демонстрират в практиката, различен метод или прийом на работа. Така че цялата работа на консултантите на ЛУМОС беше пречупена през практиката и консултирането на персонала ставаше в реалната работна ситуация.

В посочения по-горе период бяха проведени два типа посещения в ДДУИ:

 • Първоначални посещения за представяне на работата на ЛУМОС, метода на Интензивното общуване и защо социалните аспекти на храненето са важни при работата с такъв тип деца и младежи. Тези работни посещения бяха с продължителност 5 работни дни. Консултантите на ЛУМОС наблюдаваха и се включваха в храненето на децата, както и организираха сесии по Интензивно общуване. В края на тези посещения консултантите изработиха препоръки по отношение на храненето на някои от децата/ младежите и се опитваха да структурират работата по Интензивното общуване
 • Второто посещение се проведе от същия екип консултанти на ЛУМОС в съответното ДДУИ и се организира около месец и половина след първото работно посещение. Целта на второто посещение беше да се проследи развитието на децата, изпълнението на препоръките за хранене, както и да се консултира и супервизира персонала във връзка с прилагането на метода на интензивното общуване.

Между двете посещения доста често консултантите на ЛУМОС бяха търсени за консултация от работещи в ДДУИ.

4.РЕЗУЛТАТИ

В резултат на работата на ЛУМОС във връзка с въвеждането на метода на Интензивното общуване и промяна начина на хранене на децата/ младежите с тежки и множествени увреждания в ДДУИ могат да се посочат следните резултати: