Основната задача на междуведомствената работна група е да следи за изпълнението на Националната програма за закрила на детето. Представителите на институциите в групата са лично упълномощени от членовете на Националния съвет за закрила на детето за… More
Членовете на работната група следят за изпълнението на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.), както и Плана за действие за нейното изпълнение.  More
Групата има мандат да изготви институционален механизъм за координиране, мониториране и отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН. Междуведомствената експертна група има за цел да… More
Членовете на работната група изготвиха проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република… More
Членовете на работната група имат задължението да участват активно при разработвания на новия стратегически документ, както и всички съпътстващи документи към него.  More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.