Мониторинг и контрол на правата на детето

Monitoring and control of the rights of the child

07.12.2020г.

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца, юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрила на детето.

Общата численост на персонала на дирекцията, която е натоварена с осъществяване на контролните функции, а именно Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е 28 служители, в т.ч. директор, разпределени в 3 отдела – отдел „Мониторинг и контрол - западен”, с център в гр. София и изнесени работни места в гр. Враца, „Мониторинг и контрол – южен“, с център в гр. Бургас и изнесени работни места в гр. Пловдив и „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе и изнесени работни места в гр. Варна.

 

Мониторинг и контрол през 2020 г.

Дистанционна планова проверка на ДАЗД в социални услуги в общността за проследяване спазването на правата на детето и гарантиране безопасността му в условията на Covid-19

Последните събития в България и по света, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19), промениха ежедневието на много деца и на техните родители, промениха живота на всички. Тази промяна повлия на дейността на доставчиците на социални услуги в страната ни, на органите по закрила на детето на местно и на национално ниво.

Адаптирането към новите условия, наложи бърза реорганизация на дейността им, в отговор на нуждите и потребностите на децата и техните семейства.

Дистанционният подход е алтернатива за ефективно продължаване на дейността на институциите, в това число и на доставчиците на социални услуги за деца в страната ни.

Грижата за децата и гарантирането на тяхното благополучие и благосъстояние е основен приоритет в държавната политика, която се изпълнява както чрез органите за закрила на детето на местно и национална ниво, така и чрез дейността на социалните услуги в общността, чиято основна цел е да работят активно и ефективно с деца и семейства, нуждаещи се от подкрепа.

За да проследи как се гарантира правото на детето на достъп до социални услуги в общността в условията на епидемична обстановка и подкрепата за родителите им при осъществяване на отговорността им при отглеждане на децата, Държавната агенция за закрила на детето провежда дистанционна тематична планова проверка в 48 социални услуги в общността – 23 Центъра за обществена подкрепа и 25 Центъра за социална рехабилитация и интеграция в периода от 19.11.2020 г. до 18.12.2020 г.

Проверката цели още да идентифицира трудности и предизвикателства, които услугите срещат в условията на пандемия, за да бъдат подкрепени; иновативните подходи и практики, които прилагат в работата си и с които адекватно, навременно и ефективно откликват на потребностите на децата, за да се мултиплицират.

Дистанционната проверка е иновативен подход в дейността на Държавната агенция за закрила на детето при осъществяване на контролните й правомощия, въведен непосредствено след обявяване на извънредното положение в страната през м. март 2020 г., за да продължи да наблюдава и контролира спазване и прилагане на националните политики за детето.

Тя се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни и гарантиране конфиденциалността на данни на децата и родителите им, чрез електронен обмен на кореспонденцията между Държавната агенция за закрила на детето и проверяваната социална услуга чрез модула за е-връчване, интегриран към информационните системи или чрез обмен на криптирани файлове.

В хода й се провеждат беседи с ръководството и екипа на услугата по телефон и чрез видеоконферентен разговор, прави се анонимно анкетно проучване на служителите, проследява се създадената организация на работа и достъпност на средата; подготвеността на екипите за дистанционна работа чрез използване на онлайн платформи; взаимодействието с институциите и с родителите/настойниците/попечителите/другите лица, полагащи грижи за детето; връзката на услугата със самото дете.

Проследява се наличието на вътрешни правила за работа в условията на епидемична обстановки или извънредно положение, указания от доставчика за организация на работата в епидемична обстановки или извънредно положение, описание на протекла сесия с потребителя, свързана с дистанционната работа с потребителите, индивидуалното планиране на работата с детето.

Изследват се трудностите и предизвикателствата, които срещат специалистите в ежедневната си практика, както и прилаганите иновативни подходи и практики в работата им, за постигане на по-висока ефективност при подкрепата на децата.

При установяване на пропуски в хода на проверките, се издават задължителни предписания и препоръки до ръководителя на обекта за подобряване качеството и организацията на работа. При наличие на нарушения, се налагат санкции по Закона за административните нарушения и наказания на виновните лица, както и ще се отправят предложения за отнемане на лиценз до Агенцията за качеството на социалните услуги.

При приключване на проверката в 48-те центъра на 18.12.2020 г., ДАЗД ще анализира резултатите в национален мащаб, за да се произнесе относно гарантирането на достъп на децата до услугата в условията на пандемия и на подкрепа на родителите им при изпълнение на отговорността им при отглеждането на детето, резултатност и ефективност за децата от ползването на услугата; взаимодействието с органа за закрила на детето на местно ниво; идентифицирани трудности, които срещат екипите на ЦОП и ЦСРИ в работата; необходимост от оказване на методическа помощ на услугите, за да подобрят работата си с децата и семействата при условията на епидемична обстановка; нуждата от предоставяне на допълнителни материални активи и иновативни подходи в предоставяне на социалните услуги в общността за подкрепа на деца и семейства в риск.

За резултатите от проверката се уведомяват писмено висшестоящите институции, принципал на проверяваните центрове.

Планови проверки

За 2020 г. ДАЗД планира извършване на 4 тематични планови проверки /общо 195 бр. проверки/  по предварително изработена методика и прилежащ към нея инструментариум за събиране на необходимата информация, при спазване на определен времеви и финансов график в следните обекти:

Последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания.

През 2020 г. са извършени 2 (две) проверки за проследяване на дадени от председателя на ДАЗД задължителни предписания след извършена проверка, както следва: в образователна институция – 1 бр. и Дирекция „Социално  подпомагане“ – 1 бр.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, обявеното извънредно положение в Република България и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, извършването на контролна дейност под формата на планови проверки от страна на ДАЗД е преустановено.

Проверки по сигнал

От 01.01.2020 г. до 17.03.2020 г. са извършени 16 проверки по сигнал, от които 8 проверки са относно спазване правото на детето за защита от насилие, регламентирано в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, 2 проверки, относно спазване на правата на детето, регламентирани в чл. 3 от КПД на ООН /в една от тях е изследвано и правото на детето, регламентирано в чл. 20 и чл. 25 от КПД на ООН/, 1 проверка на основание Закона за закрила на детето и 1 проверка по стандарти, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Извършени са проверки в следните обекти:

1. ЦНСТДМУ – 2 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН

2. Образователна институция – 5 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

3. ДМСГД – 1 проверка, относно спазване на правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 1 и т. 2; чл. 20, т. 1 и т. 2 и чл. 25 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

4. ДСП – 5 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 3 от КПД на ООН и чл.10,ал.1 от Закона за закрила на детето.

5. ЦНСТДБУ – 1 проверка, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл.11, ал.2 от Закона за закрила на детето.

6. Център за работа с деца на улицата – 1 бр., относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН и чл.11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

7. Център за обществена подкрепа – 1 бр., Приложение № 1 към чл.17 от НКССУД.

На основание Заповед № РД-02-117/23.10.2019 г. на Председателя на ДАЗД, стартира извършването на регулярни периодични проверки в Центъра за прием на обаждания на НТЛД 116 111. В хода на същите се изискват разпечатки за постъпилите обаждания, установява се броя на служителите на смяна, изискват се записи на произволно избран разговор, както и се прослушват такива, наблюдава се работата на консултантите и се водят беседи с тях и координатора. За извършените проверки се съставя протокол, копие от който се представя на Председателя на ДАЗД. Извършените през 2020 г. са на 03.01.; 09.01.; 15.01.; 23.01.;30.01.; 05.02.; 14.02.; 21.02.; 27.02.; 13.03.2020 г. Проверките се осъществяват ежеседмично.

През месец февруари ДАЗД стартира извършване на тематична планова проверка в 42 ЦСОП, относно спазването правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 2  и чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Извършени са 7 бр. от планираните проверки.

Извършените планови проверки през първо тримесечие на 2020 г. са общо 17 бр.

Извършени планови проверки в Център за прием на обаждания на НТЛД 116 111, към Фондация „Асоциация Анимус“ – 10 бр. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – 42 бр. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ – 19 бр. Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ – 81 бр. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – 53 бр.

Мониторинг и контрол през 2019 г.

През 2019 година e извършено наблюдение в 4 обекта: Регистрационно-приемателен център (РПЦ) – гр. Харманли, обл. Хасково; Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца; ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Сливен и ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен.

Целта на мониторинга в РПЦ – Харманли е повишаване качеството на грижа, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и гарантиране правата на непридружени деца, чужди граждани. От мониторинга е установено, че има положителни промени, свързани с работата с непридружени деца. Освен включването им в образователната система и в курсове по български език, с тях се провеждат множество дейности за осмисляне на свободното време. За служителите са осигурени специализирани обучения, които да подобрят ефективността на работата. Всяко непридружено дете има отговорен служител, който проследява благосъстоянието му. Децата знаят кой е отговорен за тях и към кого да се обръщат при необходимост. Изготвяната бърза оценка дава възможност за оказване на първоначална помощ – за предоставяне на дрехи, оказване на медицинска грижа за продължаване на образованието. Непридружените деца се настаняват в отделни спални помещения от тези на останалите бежанци. Материалната база – сградите и дворното пространство, е подобрена.

Не е установено провеждане на индивидуална работа с деца във връзка с преживяна травма. Все още трудност представлява предприемане на мярка за закрила за непридружени деца, получили статут, поради което те продължават да са на територията на РПЦ.

Дадени са препоръки, свързани с подаване на сигнал до ДСП – Харманли при наличие на дете, нуждаещо се от закрила, и изготвяне на оценка на тези деца от социалните работници от отдел „Социална адаптация” при РПЦ – Харманли. Препоръчано е организиране на работна среща между представителите на отдел „Социална адаптация” при РПЦ – Харманли и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Харманли, с цел подобряване на междуинституционалното взаимодействие; иницииране на работна среща с представители на Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България за обсъждане на проблемите свързани с гарантиране правото на закрила на непридружените деца и настаняването в социална услуга; при наличие на индикации за преживяна травма при дете отговорните служители да го насочват за психологическа подкрепа.

При осъществения мониторинг в Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца са проучени честотата и начините на осъществяване на контакти на децата с техните роднини, предприеманите мерки и действия за защита от насилие, извършваната социална и корекционна работа с тях и подготовката за тяхната успешна ресоциализация, включително и взаимодействието с дирекциите „Социално подпомагане“ в страната.

За подобряване на организацията и качеството на работа с непълнолетните лишени от свобода и с мярка „Задържане под стража“ в Поправителен дом – гр. Враца, на началника на дома са дадени конкретни препоръки в посока: повишаване на информираността на непълнолетните лишени от свобода в правен аспект; отчитане на мнението им при изготвяне на меню за храненето; провеждане на анонимни анкетни проучвания; включване на униформените държавни служители, както и на педагозите в обучения за работа с деца, жертва на престъпление или извършили такова, за разпознаване на различните индикатори за насилие, в обучения за правата на децата и пр.; търсене на съдействието на дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес на децата, преди настаняването им в поправителния дом за предоставяне на информация за социалния статус на настанените деца и здравословното им състояние; създаване на организация за включването на лишените от свобода в спортни и културни мероприятия, включително и извън поправителния дом и др.

За резултатите от извършения мониторинг е уведомен министърът на правосъдието. 

Мониторингът в ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен е осъществен във връзка с разпространена в социалните мрежи информация, че „социални работници ще отнемат деца от семействата“, при което е възникнала паника в учебните заведения в град Сливен. Родители масово са вземали децата си от училища в областния град и са отказвали да ги върнат. Целта на посещението е да бъде оказана подкрепа на ръководството и персонала, за преодоляване на напрежението и тревожността, създали се във връзка с ескалиралото напрежение. Установено е, че във връзка със ситуацията са предприети мерки за връщане на децата в училище. Проведени са родителски срещи с родители на деца от всеки клас, на които са били разяснени законовите разпоредби, обяснено им е, че деца се извеждат от семейството само с решение на компетентния съд. На срещите са присъствали представители на РУО – Сливен. На децата също са направени разяснения от класните ръководители и психолога в училището. Мобилни екипи, както и  класните ръководители и медиаторите, са посетили семействата в ромския квартал. При извършеното наблюдение в двете училища е установено, че учениците са спокойни, учебните занятия протичат нормално. Няма отсъстващи ученици заради възникналите страхове.

Резултати от проверки през първото полугодие на 2018 г.

През първото полугодие на 2018 г. са извършени общо 208 броя проверки. Видно от тяхното разпределение, при извършване на контролната си дейност служителите от ГДКПД са осъществили правомощията си в следните обекти: доставчици на социални услуги на деца - 164, от които центрове за настаняване от семеен тип - 157; образователни институции - 19, отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане" - 13, специализирани институции за деца - 12.

През първото 6-месечие са проверени всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (126 бр.), Центрове за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа (8 бр.), както и ДДЛРГ (12 бр.) на територията на цялата страна, като към настоящия момент продължава плановата проверка в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Основната цел на тематичната планова проверка е да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, както и да се планират адекватни политики за закрила на детето в процеса на деинституционализация, съобразно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

На 07.08.2018 г. стартира планова проверка във всички 91 дневни центрове за деца с увреждания, социални услуги за деца, предоставяни както от общините, така и от лицензирани доставчици на социални услуги за деца. Предвижда се проверката да приключи до края на месец септември.

Основна цел на тематичната планова проверка е да да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици и от общините, да се изследват мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания и подкрепата, която се оказва на техните семейства.

Резултати от проверки през 2017 г.

През 2017 г. са извършени общо 414 броя проверки в следните обекти: 221 - в отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане", 79 - на доставчици на социални услуги за деца, 74 - в лечебни заведения, 37 - в образователни институции (училища и детски градини), 3 - в специализирани институции. 

Служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към Държавна агенция за закрила на детето извършиха и 5 бр. тематични планови проверки по следните теми: 

1. Първата от тях е за изпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) относно случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни деца от страна на общопрактикуващи лекари. Извършената проверка е в 73 медицински практики. Основната й цел е да бъде събрана обективна информация за познаването и реалното спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето от страна на личните лекари по отношение на малолетните и непълнолетните бременни и родили деца, с оглед разработване на политики по превенция на проблема;

2. Втората планова проверка е на тема „Работа по случаи на родителски конфликти“, като тя е извършена в 42 дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), разположени в областните градове и в дирекции, за които през предходната година са установени нарушения в работата по тези случаи. Основната цел на проверката е да бъде събрана обективна информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на родителски конфликти, с оглед гарантиране на висшите интереси на децата и правото на детето, което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители редовно, освен ако това противоречи на висшите интереси на детето. В хода на плановата проверка е изследвано задължението на директорите на дирекциите „Социално подпомагане” за издаване на задължителни предписания при несътрудничещи родители за изпълнение на заложените в плановете за действие мерки и дейности и прилагане на санкционен механизъм при неизпълнение на влязло в сила задължително предписание;

3. Извършена е и планова проверка в 31 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи 37 услуги, на тема „Работа с деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение“. Основната цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за ефективността на работата на лицензираните доставчици на различните като вид социални услуги, с деца с девиантно поведение или по-правилен термин, който се използва в международен план – деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение, работата с техните семейства и помощта и подкрепата, която им е оказвана за промяна на нагласите, рехабилитация и реинтеграция на детето. За реализирането на целта се изследва взаимодействието с органа за закрила на местно ниво – дирекция „Социално подпомагане”, както и с останалите отговорни институции – органите на МВР, общинска администрация, МКБППМН, образователни институции;

4. В периода август-септември 2017 г. е извършена планова проверка на всички 22 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ относно оказване на подходяща помощ на родителите и законните настойници , съгл. чл. 18, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на детето на специални грижи и развитие, съгл. чл. 23, т. 2 и т. 3 от същата Конвенция, както и Стандарти 1, 7 и 10 от Приложение 1 към чл. 17 от Наредба за критериите и стандартите на социални услуги за деца (НКССУД). Целта на проверката е изследване на  състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици, като това бъде обвързано и с възможностите на родителите на деца с увреждания за пълноценен живот, заетост, спорт, рехабилитация и ползване на социални услуги за тях и техните деца с увреждания;

5. В периода ноември-декември 2017 г. са проверени всичките 147 дирекции „Социално подпомагане“, като повод за това е разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт по реда на надзора за законност. Тя е насочена към спазване на Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане, Семейния кодекс и подзаконовите актове по прилагането им, които определят условията и реда за настаняване на деца извън семейството и вписването им в Регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Основна цел на тематичната планова проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на регионалните дирекции за социално подпомагане за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, при настъпили за това основания за това, в т. ч. на условията и реда за настаняване на деца за отглеждане в специализирани институции, в приемни семейства или семейства на близки и роднини, в социални услуги от резидентен тип.