SACP Logo BGR Logo

Държавна агенция за закрила на детето

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето

Методическо указание за разработване на индивидуален план за грижи в специализирана институция за деца

document type свали word документ (238.0 КБ)

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение…………………………………………………………....….……………….…...1

I. Същност,принципи и цели на планирането на индивидуалната грижа...........………...2

II. Етапи на планирането……………………………………………………………….......3

1.Приемане на детето в специализирана институция. Планираща среща. Ключов

работник.............……………………………………………………………………….…...3

2.Оценка на потребностите и изготвяне на Индивидуален план за грижа...………..…….6

3.Преглед на Индивидуалния план за грижа…………………………………..…………..10

III. Документи при планиране на грижа за детето........................................………............11

Приложения:

Служебна информация ( Документ 1)............................................................................…...12

Информация за семейството ( Документ 2).........................…….......…..............................13

Оценка на потребностите ( Документ 3 )................................................……......................14

Индивидуален план за грижи ( Документ 4 )...........................………….………………..15

Протокол от преглед на Плана ( Документ 5 ).......…….. ………………………………..16

Въведение

Това указание има за цел да даде насоки и улесни персонала на специализираната институция при организацията и разработването на индивидуален план за грижи на настанените деца. Същевременно ще подпомогне и практиката по прилагане на критериите и стандартите за социалната услуга "отглеждане и възпитание на деца в специализирана институция", както и развитието на професионалните компетенции на работещите в институциите.

За разработването на указанието е ползван опитът на Консорциум КЕЪР в оценката на потребностите на деца с увреждания в пилотните общини по проекта "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", опитът на Фондация "Стъпка по стъпка" по проекта "По-добре в къщи" - за реинтеграция на деца в риск, както и методически указания на Колин Бауър - експерт- доброволец от Канада.

Надяваме се, че указанието ще бъде основата, а не ограничението за развитието на нови практики, ориентирани към индивидуализиране на грижата и повишаване качеството на живот на децата в специализирана институция.

 1. Същност, принципи и цели на планирането на индивидуална грижа

Разработването на Индивидуален план за грижи е на основание чл. 31, ал.1 и 2 и критериите към стандарти 2 и 3 на Приложение 3 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Планът за грижи се разработва в съответствие с плана за действие, изготвен от ОЗД в Дирекция "Социално подпомагане", тъй като настаняването на детето в специализирана институция и престоят му в нея са само част от плана за действие.

За осъществяване на планираната грижа за детето е необходимо както участието на различни специалисти, така и активната позиция на детето и родителите в процеса на планирането и прилагането на плана.

Правата на децата са в основата на планирането на грижа. Това означава, че при изработването на плана следва да бъдат спазени принципите:

 • Децата участват активно в процеса на изработване на индивидуалния план за грижа.
 • Децата се консултират и изслушват.
 • Мнението и желанията на децата се зачитат при вземането на решения за тях.

Чрез планиране на грижите трябва да бъдат постигнати следните цели:

 • Да се осигурят условия за задоволяване потребностите на детето, с оглед неговото бъдещо развитие.
 • Да се възстановят и заздравят връзките на детето със семейството му.
 • Да се осигури подкрепяща мрежа и сътрудничество със семейството, представители на държавната и общинската власти, както и на доставчиците на различни услуги, за извеждане на детето от рисковата ситуация и осигуряване на благополучието му.

Планът за грижи трябва да е реалистичен с ясно формулирани постижими цели и времева рамка, в която да бъде изпълнен. Той има индивидуален характер и е съобразен със специфичната характеристика на детето и възможностите, които дават наличните ресурси на институцията. Описва начините, по които ще бъдат задоволени конкретните му потребности, подкрепата, която ще получи, кой и как ще я извърши, поради което

основната опорна точка при планирането е оценката на потребностите на детето.

 1. Етапи на планиране

Изготвянето на индивидуалния план за грижи се провежда в рамките на четири седмици от датата на настаняването на детето.

В случаите на спешно настаняване е желателно срокът да се съкрати.

Планирането на грижите за детето минава през няколко етапа:

1. Приемане на детето в специализирана институция. Планираща среща.

Ключов работник.

2. Оценка на потребностите и изготвяне на Индивидуален план за грижи.

3. Преглед на индивидуалния план за грижи.

За организиране дейностите на различните етапи в процеса на планиране на грижи се съблюдават някои основни изисквания:

1. Приемане на детето в специализираната институция. Планираща среща за настаняване. Ключов работник.

Доброто междуведомственото сътрудничество предполага обмен на информация между ОЗД и институцията за запознаване със случая на детето, чрез провеждане на официална планираща среща за настаняване .

 • Приемане на детето

Отделите за закрила на детето (ОЗД) настаняват детето в институцията на основанията, предвидени в чл.25 и по чл.39, ал.1, т.2 и по реда на чл. 26 от ЗЗД, като пред стават следните документи:

- Съдебно решение на районния съд по седалището на дирекция "Социално подпомагане" или Заповед на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" за временно настаняване по административен ред.

 • План за действие на детето, който е изработен въз основа на проучване на съответния случай и съдържа оценка на потребностите на детето, семейната среда и др.
 • Планираща среща за настаняване.

За съгласуване датата и времето за въвеждане и настаняване на детето в дома, е желателно да се организира планираща среща за настаняване.

Тя обикновено се организира от ОЗД, като на нея присъстват и родителите / настойниците /на детето.

На срещата е добре да се обсъдят въпроси, свързани със:

 • Целта и продължителността на настаняването.
 • Статута на детето - кой носи родителските права за детето. Кои са хората, които ще се уведомяват при злополука или медицинска намеса. Чие съгласие се търси в случай на спешно медицинско лечение.
 • Подробности за семейството, братя и сестри, значими за детето хора.
 • Подробности за детето - хронология на настаняванията, здравен и образователен статус, специални нужди.
 • "Портрет" на детето - поведение, привързаност, взаимоотношения с родителите, способности и т.н.
 • Осъществяването на контакти със семейството, други значими възрастни, не плануваните посещения.
 • Как ще се приеме детето, кой ще го придружи, кога ще се настани в дома.

Получената информация може да бъде нанесена в Документ 1 и 2 - информация за детето и информация за семейството/ към плана за грижи/.

Определя се отговорен социален работник от ОЗД, съгласуват се посещенията му в специализираната институция.

В повечето случаи административната заповед за временно настаняване се издава след тази планиращата среща, на която се съгласува и датата за настаняване на детето.

В случаи на спешно настаняване планиращата среща трябва да бъде организирана възможно най-скоро след настаняването на детето.

Прави се протокол на срещата.

 • Ключов работник на детето

Ключовият работник посреща и настанява детето. Обстойно се запознава с представените от ОЗД документи - оценка на случая на детето и план за действие.

Оценка на случая - информацията от основните раздели (за здравословното и психическото състояние на детето, образование, взаимоотношения с родителите, подкрепящата среда), както и дефинирания и оценен риск и рискова ситуация, поради които е предприета мярка за закрила, насочват ключовият работник към приоритетните потребности на детето, които трябва да бъдат най-бързо решени.

План за действие - определя дългосрочната цел, която ОЗД си поставя с настаняването на детето в институцията и краткосрочните по-близки цели, чието изпълнение гарантира достигането на дългосрочната цел.

Институцията следва плана за действие и определя задълженията си в рамките на плана. До четири седмици от настаняването на детето се извършва оценка на потребностите му и се изработва индивидуален план за грижи.

Изготвянето на индивидуалния план за грижи се провежда в рамките на четири седмици от датата на настаняването на детето.

Ключовият работник организира дейността по оценка потребностите на детето. Целта е да се събере информация за нивото на социална компетентност на детето и връзките му със семейството ( вкл. и разширеното семейство). В рамките на 1-2 седмици целенасочено наблюдава детето, описва точно и ясно възможностите ( способностите, уменията ), които притежава - силните страни на детето, областите, в които се справя добре, положителните моменти в общуването, поведението, грижата за себе си.

Регистрира поведението на детето в осем основни области: здраве и физическо развитие; безопасна среда и повишаване благосъстоянието; образование; емоционално и поведенческо развитие; културни, религиозни, езикови, етнически потребности; свободно време и отдих; връзки с родители и близки; възможности за интеграция извън институцията. Описва и протоколира събраната информация и я предоставя на мултидисциплинарния екип за оценка - до една - две седмици от настаняването на детето.

При нужда ключовият работник търси помощта на специалисти ( може и външни )- за консултация или професионална преценка.

До един месец обобщава резултатите от извършената оценка и подготвя формуляра за екипно обсъждане за изработването на плана за грижи на детето./ Документ 3/

През шест месеца организира прегледа на плана.

В случай на значителни промени в състоянието на семейството, ако повечето от дейностите по плана са неефективни, или има нужда от конкретна намеса, организира провеждането на извънреден преглед.

Предоставя необходимата информация по искане на Отдела за закрила на детето.

2. Оценка на потребностите

Децата имат право на цялостна мултидисциплинарна оценка на своите потребности, както и да им бъдат предоставени услуги, които да отговарят на тях.

Конкретната институцията ще извърши по-детайлизирана оценка на очевидните приоритетни потребности на детето, които вече са отразени в Плана за действие, изготвен от ОЗД. В ДДМУИ например, по-детайлно ще оценят здравните потребностите на детето чрез специализирана диагностика ( тестове, въпросници, скрининг, медицински методи ), а със степента на увреждане ще бъдат съобразени обучението и другите потребности та детето

За улеснение при оценка потребностите на детето може да се следва схемата на потребностите в стандарт 2 - здраве и физическо развитие; безопасна среда и повишаване благосъстоянието; образование; емоционално и поведенческо развитие; културни, религиозни, езикови, етнически потребности; свободно време и отдих; връзки с роднини и близки; възможности за интеграция извън институцията.

Оценката се свързва с набелязване на конкретни мерки и дейности за попълване на дефицити и за стимулиране развитието на детето.

Здраве и физическо развитие на детето

Оценяват се здравните нужди на детето - увреждания или здравословни проблеми, има ли необходимост от активно медицинско наблюдение от лекари- специалисти. Набелязва се здравно - профилактична програма стоматологични и здравни нужди, имунизации, контролни прегледи, режим за хранене и др.

Извършва се оценка на физическото развитие на детето и нуждите му от физически занимания и спорт.

Безопасна среда и повишаване благосъстоянието

Оценяват се рискове, свързани с осигуряването на допълнителни специални мерки за безопасност на детето.

Образование

Оценяват се когнитивното развитие на детето, уменията му в образователния процес /учебните и извънучебните дейности/ и какво е необходимо да се направи ако има затруднения или е талантливо. Отчита се степента сексуална култура според възрастта на детето. При деца със специални образователни потребности се отчита степента на увреждане и се планират възможности за интегрирано образование, ако детето учи в специално училище.

Културни, религиозни, езикови, етнически потребности

Оценяват се връзките на детето с неговата общност, възможността да съхрани своя език и познае характерните традиции и обичаи свързани с произхода и религията на биологичното му семейство.

Емоционално и поведенческо развитие

Оценяват се начинът и способностите детето да общува с близки, роднини и връстници; привързаности, темперамент, способност за адаптиране към промени, степен на самоконтрол.

При необходимост се планира посещение при психолог или други специалисти, които да помогнат на детето да преодолее емоционални или поведенчески потребности.

Свободно време и отдих

Оценява се необходимостта и продължителността от почивка и отдих за детето, планират се възможности за подкрепа и развитие на проявени способности и талант.

Връзки с роднини и близки

Оценяват се взаимоотношенията на детето с родители, роднини и близки - предимства и слабости. значението им Съхранена ли е семейната история - културни традиции на семейството, лични и семейни навици и ценности. Какво ще се направи за поддържане / възстановяване на контактите /. Планират се контактите.

Възможности за интеграция извън институцията

Оценяват се уменията и готовността на детето за самостоятелен живот -социални умения за контакти с институции и обществени организации, познаване на правилата и задълженията му като гражданин. Необходимост от професионално ориентиране и обучение. Създадена мрежа за социална подкрепа.

 • Мултидисциплинарен екип

Цялостната оценка на потребностите на детето се осъществява от мултидисциплинарен екип.

В мултидисциплинарния екип се включват всички налични специалисти от институцията. При необходимост е желателно да се ползват и външни специалисти.

Мултидисциплинарният екип предлага обща визия и обща насока на работата в съответствие с приоритетие, капацитета и възможностите на оценяваното дете, посочва специалистите, ангажирани с изпълнението на конкретните дейности, както и съответните срокове.

Прави цялостна оценка на потребностите и способностите на детето чрез различни методи:

 • Наблюдение
 • Интервю
 • Събиране на данни и информация
 • Специализирана диагностика (тестове, въпросници, скрининг, медицински методи и др.)

Мултидисциплинарният екип описва точно и ясно възможностите (способностите, уменията), които притежава детето. Определя в кои области и какви умения трябва да придобие детето, за да се подпомогне развитието му:

 • Силните страни на детето, уменията които притежава, областите, в които се справя добре, положителните моменти в общуването, поведението, грижите за себе си.
 • Основни проблеми по отношение живота на детето в групата, липса на основни умения, областите, в които детето има трудности при изпълнение на определени действия, проблеми в поведението, посещението в училище, спазване на правилата, общуването с другите деца и др.
 • Описват се основните нужди и индивидуални потребности на детето, особено ония, които не са задоволени.
 • Екипно обсъждане на резултатите от оценката и приемане на план за грижи

Ключовият работник внася плана за екипно обсъждане.

На екипното обсъждане присъстват:

 • специалистите, извършили оценката на потребностите на детето;
 • ключовият работник за детето;
 • социалният работник от ОЗД;
 • родители/ настойници на детето
 • детето;
 • директорът на специализираната институция.

По време на срещата екип си сътрудничи, дискутира и свободно обменя информация по случая. При необходимост се правят окончателни корекции на предложения план.

Определя се мястото и времето за провеждане на срещата за преглед на изпълнението на плана.

Детето и родителите (когато това е възможно), или полагащите грижи за него, се включват изцяло в процеса. на планиране. Трябва да има много сериозни основания и причини за неучастието на деца над 10 г. в планиращите срещи. Неподвижност, липса на говорни умения, сериозно умствено увреждане не изключват участието на детето. Децата могат да напуснат срещата винаги, когато пожелаят.

Добра практика е в обсъждането да се включат родителите / настойниците/ на детето. Това е изключително важно за децата, които ще бъдат реинтегрирани в семействата си. На роднините може да се помогне много, ако разберат какво правят социалните работници, за да помогнат на детето, и какви са очакванията към тяхната роля в живота на детето.

Решение за начина, по който детето ще участва в процеса на планиране на грижа, се взема на първата планираща среща.

Ако детето не присъства, неговите желания могат да бъдат изразени чрез застъпник.

Обсъждането се протоколира и протоколът се пази в досието на детето.

Ако не присъстват родителите (настойникът) и детето, е желателно срещата за обсъждане и приемане на плана да не се провежда, а да се насрочи друга.

3. Преглед на Индивидуалния плана за грижи

Всеки план се преразглежда периодично, с оглед на постигнатите и непостигнати цели, поставят се нови цели, съответно нови срокове и нови отговорности.

Прегледите се провеждат на интервали от максимум 6 месеца.

В случай на значителни промени в състоянието на семейството, ако повечето от дейностите по плана не сработват, или има нужда от конкретна намеса, е необходимо провеждането на извънреден преглед.

На прегледите присъстват :

 • ключовият работник за детето;
 • социалният работник от ОЗД;
 • родители / настойници;
 • екипа по изпълнение на плана;
 • детето
 • при необходимост - специалисти, членове на персонала.

Отчита се напредъкът и се планират нови дейности за работа с детето и семейството до следващия преглед.

На всяка среща внимателно се обмисля готовността на детето за реинтеграция.

Определя се дата за следващата среща.

Прегледът се протоколира и протоколът от него се пази в досието на детето.

 1. Документи при планиране на грижата за деца

За организиране дейностите на различните етапи в процеса на планиране на грижа се попълват различни документи, които са част от цялостното досие на детето:

 • Документ 1 и 2 - съдържа първичната информация за детето и родителите.

Основната информация се попълва още в ОЗД.

 • Документ 3 - оценка на потребностите на детето.
 • Документ 4 - Индивидуален план за грижи.
 • Документ 5 - Протокол от прегледа на плана.

Служебна информация

Име на детето...........................................................................................ЕГН..................................

Л.К. № .....................................изд. на.....................................................от................………….......

Дата на приемане в системата на грижи....................................................................................................

Дата настаняването:....………......................................................................................................................

Цел на настаняването /от плана за действие/...............................................……….......................

...... ......................................................................................................................................................

Срок на настаняването.......................................................................................................................

Място на настаняване........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Каква услуга ще се предоставя:...............................................................................….....................

..............................................................................................................................................................

Регламентирани контакти с родител /и :.........................................................……….....................

..............................................................................................................................................................

Религия:..................................................…………………………………………………………….

Майчин език.........................................................................................................................................

Образование.........................у-ще..........................................…....клас...................год......................

Личен лекар:............................................................................................тел...................……............

Информация за семейството :

Родители

майка:......................................................................................................ЕГН:.....................…....

пост. адрес................................................................................................тел....................……..

баща:......................................................................................……...........ЕГН:.............................

пост. адрес(ако е различен).....................................................................тел.................………

Настойник:......................................................................................……ЕГН:...................…….....

пост. адрес................................................................................................ тел................………..

Братя и сестри, други значими за детето хора :

Име:.............................................адрес...................................тел....................връзка.............

Име:.........................................…адрес...................................тел....................връзка..............

Име:.............................................адрес...................................тел....................връзка.............

Име и служебен телефон на соц. работник от ОЗД, отговарящ за случая: ...................……….................................................................................................................................

Друга важна информация за детето:.............................................................................……..............

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Документ 2

Информация за семейството

1. Живеят ли родителите заедно.............................................................…………............................

...............................................................................................................................………....................

2. Имат ли сключен граждански брак

даааа

3. Взаимоотношения в семейството...................................................……………............................

................................................................................................................................………....................

.................................................................................................................................……......................

4.Предлагат ли роднини съдействие при грижата за детето, емоционална подкрепа, практическа или финансова помощ, информация и съвети………………………………………………………………………………………................. .................................................................................................................................…….......................

................................................................................................................................……….....................

5. Страда ли член на семейството от:

6.Жилищни условия

7.Работа и доходи:

Работят ли родителите; постоянна или временна е работата;……………………………............. ..............................................................................................................................……….....................

Отразява ли се отрицателно работния график върху грижите за детето…………….................... ….....................…………………………………………………………………………………….......

Доходите адекватни ли са на минималните стандарти за живот в семейството

................................................................................................................................................................

Плащат ли се редовно сметките на домакинството.....................................………….....................

8.Друга важна информация за семейството :.....................................…………...............................

...............................................................................................................................................................

Документ 3

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

На....................................................................................................................................................

( трите имена на детето, ЕГН )

 

нее

влошено здраве

влошено психично здраве

физически увреждания

Проблем с алкохол, наркотици

Обучителни затруднения

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Документ 4

ПЛАН ЗА ГРИЖИ

НА....................................................................................................................................................

( трите имена на детето, ЕГН )

Дългосрочна цел...............................................................................................................................

( от Плана за действие )

 

Живее ли семейството в собствено жилище

да

не

Застрашено ли е семейството от загуба на жилището

да

не

Пренаселено ли е жилището

да

не

Снабдено ли е жилището с основни удобства

да

не

Присъствали:

1.ОЗД ...................................................... ............................

име подпис

2. Родител/и : ...................................................... ..............................

име подпис

3. Дете: ..................................................... .............................

име подпис

4. Ментор ....................................................... ...............................

име подпис

6. Водещ на срещата ............................................ ................................

име подпис

Документ 5

ПРОТОКОЛ

от прегледа на Плана за грижи

На……………………………………………………………………………………….............

( име, ЕГН )

Проведен на ........................................................................................................................................

( дата, час, място )

Присъствали..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

1.Изпълнени дейности от последния план за грижи.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(запишете не само постиженията, но и проблемите )

2. Промени в състоянието на детето

От гледна точка на :

А. Здравословно състояние или развитие на увреждането на детето..............................................

................................................................................................................................................................

(отбележете всяка значима промяна в здравословното състояние)

Б. Развитие в обучението на детето....................................................................................................

................................................................................................................................................................

В. Промени в емоционалното развитие или поведение...................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Г. Промени във взаимоотношенията на детето със семейството и с важни за него хора ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Д. Други промени:................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Необходимост от по-нататъшни дейности

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................

(отбележете какви промени трябва да се направят в организацията на грижи)

Следващото обсъждане на плана ще се проведе на................................от..................................ч.

* Този документ е неразделна част от плана за грижа

Потребности

Мерки и дейности

Очаквана промяна

1.Здравни и физически

потребности

   

2. Безопасна среда и повишаване

благосъстоянието

   

3. Емоционални и поведенчески потребности

   

4. Образователни потребности

   

5. Културни, религиозни, езикови и етнически потребности

   

6. Свободно време и отдих

   

7. Връзки с роднини и близки

   

8. Подготовка за самостоятелен живот и интеграция

   

Планирана

дейност

Отговорно лице

Срок

Резултат