SACP Logo BGR Logo

Държавна агенция за закрила на детето

Орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето

Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания

document type свали word документ (70.5 КБ)

Създаването на Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания в България е продиктувано от необходимостта да се гарантира спазването на техните права в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания и с други основополагащи международни документи за правата на хората с увреждания.

В "Правителствената стратегия и план за действие за закрила правата на децата в Република България за 2000-2003 година" са формулирани основните цели и задачи за решаване в областта на грижите и повишаване на благосъстоянието на децата. Това са деинституционализацията, развитието на алтернативни форми на грижи и различни социални услуги за децата и техните семейства и др. Националната стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания конкретизира тези цели по отношение на децата с увреждания.

Актуално състояние на грижите за деца с увреждания в България

В българското законодателство не е достатъчно развита необходимата нормативна база за социалната интеграция на децата с увреждания, което възпрепятства създаването на реални условия за включването им в живота на местните общности. В резултат на традиционния подход към тях като към болни деца, които имат нужда предимно, ако не и само от медицински грижи и съчувствие, нормативната уредба ползва такава терминология, която предпоставя добронамерено, но в същото време дискриминационно отношение - още при определяне на диагнозата ги третира като загубили (в %) възможност за социална адаптация (вж. Наредба № 19 на МЗ за експертиза на инвалидността при децата до 16-годишна възраст). В допълнение на казаното дотук е липсата на изградена система за социална подкрепа на родителите. Детските градини и училищата не са в състояние да приемат децата със специални образователни потребности поради недостъпната архитектурна среда, липсата на индивидуални програми за обучение и на подготвен педагогически и медицински персонал.

Поради тези причини по-голямата част от децата с увреждания в България се отглеждат в социални заведения към различни министерства в условията на сегрегация и на прага на физическото оцеляване. По данни от проучване на ДАЗД към 2001г. броят на децата с умствени, психически, физически и сензорни увреждания, настанени в институции, е 18 695, от които 11 776 са в институции на МОН, 5 440 - на МТСП и 1 479 - в институции на МЗ.

Съществуващите практики по отношение на децата с увреждания, произтичащи от законовата уредба в страната, често са в противоречие с принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето и в други основополагащи международни документи за човешките права. Както настанените в специализирани институции деца, така и отглежданите в семейства, са обект на дискриминация и остарели обществени нагласи. Досега усилията на държавните институции бяха насочени главно към физическото оцеляване на децата с увреждания и към тяхната медицинска рехабилитация. Незначителни са инвестициите за поддържане и ремонтиране на материалната база.

Единствената алтернативна форма на грижа за деца с увреждания без откъсване от семейната среда в момента са дневните центрове, изградени от Министерството на здравеопазването към някои домове за медико-социални грижи, дневните домове за деца и младежи с умствена изостаналост към Министерството на труда и социалната политика, специалните училища и детски градини в системата на Министерството на образованието и науката и дневните и рехабилитационни центрове, създадени от неправителствени организации. Дневните центрове са необходима, но недостатъчна стъпка по пътя към социална интеграция на децата с увреждания. Тяхната интеграция трябва да бъде ясно поставена като цел от момента на предоставяне на услугата и включването на детето в нея. Подобна практика сега е рядкост. Дневните центрове са по-скоро услуга за родителите, отколкото за децата с увреждания в общността.

Всичко това обуславя необходимостта от създаване на Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания в България, която да набележи стъпките и отговорностите на всички държавни и неправителствени структури, които имат отношение към проблемите на децата с увреждания с оглед на тяхното решаване в най-добрия интерес на детето .

Принципи :

Националната стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания е изградена изцяло върху правата на децата, в това число и на децата с увреждания, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно:

 1. Право на детето с увреждане на пълноценен, самостоятелен и достоен живот.

 2. Право на детето с увреждане на активно участие в обществения живот.

 3. Право на детето с увреждане да бъде информирано и да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат.

 4. Ефективен достъп на всяко дете с увреждане до качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка.

 5. Безусловен достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация.

 6. Право на отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване.

 7. Право на специална подкрепа и грижи, способстващи за максималното развитие на заложбите на детето с увреждане.

 8. Право на гарантирана и съобразена с финансовото състояние на родителите на дете с увреждане помощ, насочена към задоволяване на неговите нужди.

 9. Право на детето с увреждане да бъде отглеждано в семейна среда.

При изпълнението на стратегията ангажираните институции ще се ръководят от основния принцип на Конвенцията за правата на детето - осигуряване по най-добър начин на интересите на детето с увреждане.

Цели :

Дългосрочна цел:

Осъществяване на реална закрила, равен достъп и възможности за развитие на децата с увреждания заедно с техните връстници.

В рамките на три години:

Стратегическа цел:

І. Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда.

Оперативни цели :

 1. Промяна на обществените нагласи спрямо децата с увреждания.

 2. Преглед на нормативната уредба и иницииране на промени, свързани с употребяваната терминология и с недопускане на дискриминация спрямо децата с увреждания.

 3. Създаване на достъпна среда (премахване на архитектурните бариери, осигуряване на специализиран транспорт, комуникации и др.).

 4. Превенция на изоставянето чрез подобряване и разширяване на услугите за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда.

 5. Подобряване на живота на децата с увреждания в специализираните институции чрез качествено нов подход и грижи за тях.

 6. Реинтеграция в семейната среда.

 7. Създаване на приемна грижа за деца с увреждания.

 8. Развитие на различни социални услуги в общността като алтернатива на специализираните заведения.

Дейности:

 1. Провеждане на активна медийна политика за промяна в обществените нагласи и преодоляване на психологическите бариери спрямо децата с увреждания.

 2. Осигуряване на социална, психологическа и финансова подкрепа на родителите на деца с увреждания веднага след раждането им от лекарските екипи и медицинския персонал на родилните отделения и от социалните работници от отделите за закрила на детето. Във връзка с това е необходимо обучение на здравните и социалните работници за оказване на първоначална подкрепа на родителите на дете с увреждане веднага след раждането му с цел превенция на изоставянето.

 3. Разработване и въвеждане на стандарти за качеството на държавната грижа за деца с увреждания.

 4. Извършване на оценка на състоянието на специализираните институциите за деца с увреждания и качеството на грижите в тях.

 5. Преструктуриране на специализираните заведения за деца, които имат капацитет да предоставят качествени услуги в общността; закриване на институции, които не отговарят на единните държавни стандарти по отношение на средата и качеството на грижите - със съвместните усилия на всички ведомства. Разработване на програми за квалифицираните кадри в институциите както по отношение на самото преструктуриране, така и по отношение на тяхното пренасочване.

 6. Създаване във всяка община на мобилен мултидисциплинарен екип за ранна интервенция, който да наблюдава развитието на детето с увреждане, да предоставя информация на родителите за неговото отглеждане и да насочва към съответните медицински, образователни и социални услуги в общността.

 7. Информирано съгласие и възможност за избор на родителите на детето с увреждане на предоставяните специфични грижи и услуги.

 8. Разкриване на центрове за социална рехабилитация и интеграция на областно ниво и в големите общини.

 9. Алтернативните грижи за деца с увреждания, като дневни, рехабилитационни и ресурсни центрове, приемни и дневни приемни семейства и др. да получат своята законова основа, а държавните институции, общините и неправителствените организации да бъдат насърчени да ги развиват, запазвайки свободата и инициативата да ги прилагат в зависимост от конкретните потребности в общността.

 10. Разширяване на набора от социални услуги, базирани в специализираните институции - дневна и почасова грижа, пребиваване за определено време с цел да се облекчи семейството през почивните дни или в ежедневието.

 11. На родител, отглеждащ дете с увреждане, да се изплаща месечно възнаграждение.

 12. Да се изплаща добавка за "чужда помощ" съгласно решението на РЕЛК.

 13. Въвеждане на приемна грижа за деца с увреждания като мярка за закрила.

Стратегическа цел:

ІІ. Гарантиран достъп до качествено образование за всяко дете с увреждане.

Оперативни цели:

1. Всички деца с увреждания в предучилищна и училищна възраст да бъдат обхванати от образователната система.

2. Общообразователните училища и детските градини да станат архитектурно, информационно и комуникативно достъпни за всички деца с увреждания.

3. Осигурявяне на условия за развитие и интегрирано обучение в областта на науката, изкуството, спорта и др. на децата с увреждания. Създаване на система за издирване и осигуряване на подкрепа за талантливите деца с увреждания.

4. Подобряване качеството на специалното образование и разширяване на услугите, които се предлагат в съответните учебни заведения.

Дейности:

 1. Изграждане на достъпна архитектурна среда в детските градини и училищата, като на първо време се осигури поне по едно учебно заведение във всеки квартал.

 2. Създаване на възможности за децата с множествени увреждания и с психични проблеми да участват в процеса на образование, обучение и социализация от най-ранна възраст, за предпочитане в детските и общообразователните учебни заведения. За обучението им да бъдат осигурени достатъчно щатни педагози с различна специализация, медицински и обслужващ персонал.

 3. Извършване на оценка на индивидуалното развитие и образователните потребности на децата в помощните училища и пренасочване на децата с увреждания към общообразователните училища.

 4. Създаване на подкрепяща среда и прилагане на индивидуален подход към децата с увреждания в общообразователните училища.

 5. За всяко дете с увреждане в общообразователното училище да се разработва индивидуален план на обучение с участието на мултидисциплинарен екип от специалисти в състав съобразно състоянието на детето и с участието на родител.

 6. Усъвършенстване на системата за оценка на знанията на учениците с увреждания.

 7. Към общините да се разкрият ресурсни центрове, като се използва свободният сграден фонд. Да се определи статутът на ресурсните учители. Специалните училища да осъществяват дейност като центрове за ресурсно подпомагане за: ранно въздействие и интегрирано обучение на деца и ученици в детска, предучилищна и училищна възраст; консултиране и обучение на родители на деца и ученици с увреждания; консултиране на учители в детските градини и училищата, в които са интегрирани деца и ученици с увреждания.

 8. Включване на деца с увреждания в интегрирани форми на извънкласни занимания и дейности - кръжоци, клубове по интереси и др., провеждани в училища, читалища, дневни интеграционни центрове и т. н. Създаване на групи по трудотерапия, музико- и арттерапия за деца с увреждания към центровете за работа с деца.

 9. Осигуряване от обществените библиотеки на достъп до информация (литература, фонограми, аудиовизуални средства и др.) за децата с увреждания.

 10. Насърчаване на творческите изяви на талантливи деца с увреждания чрез съвместни прояви с ученици от училищата по изкуствата (конкурси, състезания, олимпиади и др.) и с подкрепата на творческите съюзи на художници, музиканти, артисти и др., на музеи, галерии и др. културни институти.

 11. Разработване на нормативен акт, който да урежда реда за подпомагане на образованието на талантливи деца с увреждания поради необходимостта от осигуряване на допълнителни условия и финансови средства.

 12. Актуализиране на образователните програми по специална педагогика с цел подготовката на кадри с различен профил (според вида на уврежданието) и насърчаване на студенти доброволци за работа с деца с увреждания.

 13. Педагогическите кадри да преминат през основен курс на обучение и периодични курсове за квалификация с цел да усвоят необходимите знания и умения за работа с деца с различни увреждания в масовото училище.

 14. Въвеждане на разнообразни стимули за учителите от общообразователните училища, работещи с деца със специфични образователни потребности.

 15. Планиране на мерки за подготовка на персонала в училищата и за изграждане на положителни нагласи у учениците за провеждане на интегрирано образование

Стратегическа цел:

ІІІ. Медицинска и социална рехабилитация

Оперативни цели:

 1. Създаване на система за социална и здравна защита на децата с увреждания

 2. Отделите за закрила на детето по общини съвместно с неправителствените организации по места да анализират потребностите на децата с увреждания и техните семейства от определени социални услуги. Разработването и въвеждането на такива услуги да бъде част от съответната общинската стратегия за закрила на детето, която да бъде финансово обезпечена.

 3. Да се гарантира правото на всяко дете с увреждане да получи необходимата му медицинска помощ и медицински услуги.

 4. Да се гарантира правото на всяко дете с увреждане да расте в семейна среда чрез адекватно социално подпомагане на родителите и осигуряване на подкрепяща мрежа от социални дейности и услуги.

 5. Информиран избор на медицински и социални услуги за децата и семействата.

 6. Финансово осигуряване на специфичните медицински грижи и услуги.

 7. Гарантиране правото на родителите на достъп до информация относно увреждането на детето и възможностите за лечение и рехабилитация.

Дейности

1. Здравните заведения да извършват ранна диагностика и превенция на инвалидизирането и да предоставят информация за възможностите за лечение в чужбина.

2. Изграждане на центрове за обществена подкрепа във всички областни центрове и в по-големите общини по модела, разработен в проекта на Световната банка "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата" и приложен в десет пилотни общини. Тези центрове да предлагат консултации от мултидисциплинарни екипи от специалисти, които да оценяват степента на увреждане на детето, потребностите му от рехабилитация и обучение, да съдействат за развитието на потенциала му.

 1. Да се състави и поддържа в актуално състояние единен регистър за деца с увреждания.

 2. Да се определи личен бюджет (лична финансова помощ) според индивидуалните нужди на детето с увреждане, която да се изразходва целево за подпомагане на развитието, образованието и интеграцията на детето. Отпускането му да става съобразно оценката на индивидуалното развитие и потребностите на детето.

 3. Разширяване на набора от социални услуги, предлагани на децата с увреждания и техните семейства: информиране и консултиране, формиране и усъвършенстване на умения за отглеждане на дете с увреждане; транспортни, образователни и т. н.

 4. Въвеждане в практиката на услугата личен асистент, чиито конкретни задължения да се определят в двустранен договор с родителите.

 5. Създаване на условия за участие на децата с увреждания в различни културни дейности - изобразително изкуство, музика, театър, танцови изкуства и др.

 6. Създаване на условия за участие на децата с увреждания в спортни и възстановителни дейности.

 7. Създаване на нова система за оценка на уврежданията от гледна точка на социалната интеграция и възможностите за развитие на детето.

Очаквани резултати:

 1. Постигане на по-добра координация в дейността на държавните институции, местната власт и представителите на гражданското общество в България за защита на правата на децата с увреждания.

 2. Повишаване на информираността на обществото за правата и проблемите на децата с увреждания.

 3. Повишаване на благосъстоянието на децата с увреждания.

 4. Намаляване броя на децата в институциите.

 5. Ранна диагностика и рехабилитация на увреждането.

 6. Ранна интеграция и качествено обучение.

 7. Достъпни общообразователни детски градини и училища.

 8. Повече деца с увреждания, интегрирани в училищата.

 9. Оценка на институциите, специализирани за деца и младежи с умствена изостаналост и качеството на грижите в тях.

 10. Повишаване на качеството на грижите и услугите за деца с увреждания, отглеждани в институции и в семейна среда.

 11. Изграждане на план за преструктуриране с оглед намаляване на институциите там, където е възможно.

 12. Оценка на състоянието на децата в помощните училища и определяне на мерки за интеграцията им в общообразователните училища съобразно степента на умственото изоставане.

 13. Подготовка на педагогическия персонал от помощните училища за изпълнение на функциите на ресурсни учители в общообразователното училище.

 14. Изградени екипи за ранна интервенция към големите общини.

 15. Изграждане на регистри за деца с увреждания. Подаване на данни от МЗ, родилен дом до ОЗД по местоживеене.

 16. Събиране на данни за броя на децата с увреждания, отглеждани в семейна среда - Дирекция "Социално подпомагане", ОЗД, община

 17. Проучване на потребностите от услуги за деца с увреждания в отделните общини.

 18. Създадени стандарти за качество на грижа за деца в дневни центрове и в специализирани институции

 19. Настаняване на деца с увреждания в приемни семейства

 20. Изработен план за действие за изпълнение на стратегията с конкретни ангажименти на институциите и срокове за изпълнението им

След приемането на настоящата стратегия ще бъде изработен план за действие, в който ще бъдат определени конкретните ангажименти на институциите и сроковете за изпълнението им.

Ангажирани институции и организации:

Държавна агенция за закрила на детето

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на образованието и науката

Министерство на здравеопазването

Министерство на културата

Министерство на младежта и спорта

Министерство на финансите

Общински съвети

Неправителствени организации

Сдружения на родители

Културни институти - театри, обществени библиотеки, читалища, музеи

Творчески съюзи

Медии

Стратегии, програми и доклади

Контакти

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)
София 1051, ул. "Триадица" № 2
тел: 933 90 50 или 933 90 30
e-mail: sacp@sacp.government.bg
www: sacp.government.bg
www: stopech.sacp.government.bg

Всички контакти