ЛИЦЕНЗИРАНЕ

С влизане в сила на Закона за социалните услуги от 01.07.2020 г., Държавната агенция за закрила на детето няма законово основание да издава лицензи. Съгласно § 38, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги (обн. ДВ, бр.71 от 11.08.2020 г.) изменените и отменените членове и алинеи в Глава IVа на Закона за закрила на детето, регламентиращи лицензирането на социални услуги за деца, остават в сила за започналите и неприключени производства по лицензиране до влизане в сила на Закона за социалните услуги (01.07.2020 г.).

Законът за социални услуги регламентира предоставянето на социални услуги на територията на Република България след издаване на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.

За повече информация: https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.