Правната уредба, която третира процеса на лицензиране на доставчици на социални услуги

08.01.2020г.

Правната уредба, която третира процеса на лицензиране на доставчици на социални услуги за деца е регламентирана в Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето по предложение на Комисията по лицензиране издава лиценз или отказва издаването му.

Съгласно Закона за закрила на детето в състава на Комисията по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца участват и представители на: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания.

Лицензирането на доставчици на социални услуги за деца е админирстративна услуга на ДАЗД, и нейната роля е да осъществи предварителен контрол на доставчиците на социални услуги за деца.

През 2018 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е издал 136 лиценза за предоставяне на 136 социални услуги за деца, от тях 25 за иновативни услуги.

Информация за социалните услуги, за които е издаден лиценз е налична в регистъра на издадените лицензи, който се намира на сайта на ДАЗД: https://sacp.government.bg/услуги/регистри.

През 2018 г. най-много лицензи са издадени за предоставяне на социалната услуга за деца Център за социална рехабилитация и интеграция - 35, следвани от лицензите за предоставяне на услугата Център за обществена подкрепа – 21. Издадени са 8 лиценза за услугата Приемна грижа, а за услугата Звено „Майка и бебе“ – 5 лиценза.

Социалните услуги от резидентен тип, в които се предоставя грижа за децата в среда близка до семейната са Центровете за настаняване от семеен тип за деца без и със увреждания.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.