ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И СФЕРИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО БЯХА ОБСЪДЕНИ ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И СФЕРИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО БЯХА ОБСЪДЕНИ ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА

26.10.2018г.

Междуведомствената експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, отговорна за разработването на новата Национална стратегия на детето (2019 – 2030), обсъди на свое заседание визията, стратегическите цели и сферите на въздействие на бъдещия документ. Срещата беше открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова. Тя посочи, че е при създаването на мерките и политиките е особено важно детето да се разглежда в контекста на семейната среда, като подкрепата на родителите трябва да е основана на жизнения цикъл на развитие на детето - от зачатието до навършването на 18 г.

В Последващата оценка на въздействието на Националната стратегия за детето (2008-2018), изготвена и представена от доц. Антоний Гълъбов, са идентифицирани възможните рискове, в които всяко дете може да попадне. „Важно е в новия документ да се определи във всяка ситуация в ежедневието кои са конкретните лица и институции, които са най-близо до детето и чрез какво взаимодействие могат да го подкрепят“, заяви доц. Гълъбов. Той допълни, че в подготвяната стратегия, когато се мисли за детето, следва да се визира следващото поколение граждани и знанията, които трябва да притежават.

 „Необходимо е да  бъдат отчетени и новите предизвикателства, като климатичните промени, развитието на технологиите, усвояването на уменията на бъдещето, които децата трябва да притежават. По този начин създаваният стратегически документ ще отговори на потребностите в периода на изпълнението си“, допълни председателят на ДАЗД.

Участниците бяха разделени в групи и дискутираха начините за създаване на обществени отношения и осигуряването на условия, при които всяко дете ще развива своя потенциал и които гарантират неговото благосъстояние и човешки права. Експертите смятат, че целите на новата Национална стратегия за детето трябва да са насочени към интегриран подход и взаимодействие между отговорните институции, гражданското общество, бизнеса, местната власт. По този начин ще се постигне спазване на най-добрия интерес на детето и подкрепа на родителите, планирането на политики за необходимите умения и компетентност за всяка възраст на детето, намаляване на неравенствата, създаване на подкрепяща и насърчаваща среда, гарантиране на ефективно управление на информацията.

Членовете на Междуведомствената група дебатираха и за необходимостта от развитието на нови компетентности. Според тях, трябва да се стимулира образование, ориентирано към бъдещето, което създава умения за учене през целия живот, култура на решаване на конфликти, права на човека и гражданска активност;

Доц. Гълъбов обобщи предложенията и отбеляза, че е важно да се формират компетентности за отстояването на права в мултикултурна среда, като постави акцент на необходимостта от формиране на хибридни знания и умения.