Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на детето

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на детето

28.10.2017г.

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията за децата, младежта и спорта.
Г-н Атанасов изрази своята благодарност в ролята си на домакин предвид това, че е пловдивчанин , към г-жа Офелия Кънева, , за добрата координация в съвместната им работа в работната група към Министерски съвет, както и не скри убедеността си в постигане на резултати, чрез прилагане на добрите практики.
Г-жа Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето, призова присъстващите представители на неправителствени организации да подпомогнат по-активно изпълнението на Националната програма за закрила на детето, там където децата имат нужда от планираните в нея мерки и дейности.
В следствие на направения междинен преглед на Националната програма за закрила на детето за 2017 г., членовете на Съвета взеха единодушно решение, проект на Отчета по изпълнението на НПЗД 2017 г. да бъде подготвен до края на месец ноември т.г.

Предвид добрата практика през 2016 г. за разработването на Национален план за закрила на детето преди началото на годината, членовете на НСЗД подкрепиха разработването на проекта на новата Програма за 2018 г., да бъде финализиран до края на месец ноември 2017 г. След взето решение на 36-то заседание на Националния съвет за закрила на детето, Координационният механизъм да се съгласува неприсъствено (чрез имейли), в хода на съгласуването на Механизма се стигна до проблемни зони, които изискват допълнително уточняване. В тази връзка, на настоящето заседание, членовете на съвета взеха решение което гласи, че след неговото финализиране Координационният механизъм ще бъде   представен на вниманието на Министерския съвет за решение.

По традиция, в заседанието на Националния съвет за закрила на детето, взе участие и представителна Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Зам.-председателят на Съвета на децата, запозна членовете на НСЗД с решенията и препоръките на детския консултативен орган, както и за инициативите, които предстоят. В презентацията се акцентира върху предложението на Съвета на децата да се даде възможност на деца бежанци да станат членове на Съвета.

Национална мрежа за децата и Фондация „Лумос” отправиха предложение към Съвета на децата за взаимодействие и съвместна среща между Съвета на децата и останалите детски и младежки организации в страната. Според тях това ще допринесе за едно подчертано в обществен план присъствие, което ще спомогне за  вземане предвид мнението и становищата на тези организации от институциите и правителствените органи, работещи в сектора, закрила на детето.

След отчета за подадени сигнали и извършени консултации от специалистите, работещи в Националната телефонна линия за деца 116 111, представителите на гражданския сектор отправиха предложение да подкрепят НТЛД, чрез популяризирането й, което беше единодушно прието от всички членове на Съвета. Г-жа Офелия Кънева сподели, че от началото на учебната 2016 г. в в бележниците на учениците е вписан номерът на НТЛД -116 111, както и че Министерство на образованието и науката се е ангажирало, от началото на другата учебна година, в дизайна на учебниците и помагалата, също да бъде вписан номерът на Националната телефонна линия.