Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето

21.12.2017г.

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените заявления за интерес на 13 граждански организации, като допуска следните ЮЛНЦ, с право на глас, до участие в изборната процедура:

 

 1. НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА;
 2. ФОНДАЦИЯ „КОНКОРДИЯ БЪЛГАРИЯ“;
 3. ФОНДАЦИЯ „БАЩИ ЗА ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО“;
 4. „НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА – КЛОН БЪЛГАРИЯ“;
 5. „ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“;
 6. ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“;
 7. НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ;
 8. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДЕЛИОРМАН 2014 Г.“;
 9. ФОНДАЦИЯ „ПРОМЯНАТА“;
 10. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ „ЧЛ. 24“;
 11. ФОНДАЦИЯ „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
 12. КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА.

 

      Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, избора на юридическите лица ще се извърши чрез гласуване. Изборът ще се проведе в периода 22 ДЕКЕМВРИ 2017- 4 ЯНУАРИ 2018 Г. с попълване на изборна листа, одобрена от Председателя на ДАЗД, която можете да изтеглите от прикачения файл.

Всяка организация с право на глас може да гласува най-много до 12 организации (в това число и за собствената си кандидатура). За валидна ще се счита всяка изборна листа, в която е посочена поне една организация.

Попълнената изборна листа, от допуснатите до избора организации, следва да се изпрати по електронен път или по пощата до Секретриата на НСЗД на един от следните имейл адреси:

milena.dyankova@sacp.government.bg;

Denica.docheva@sacp.government.bg;

sacp@sacp.government.bg;

Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД организациите, първите до 12 организации, получили най-много гласове от вота ще бъдат определени членовете на Съвета със заповед на Председателя на ДАЗД и НСЗД.