Комисия, определена със заповед на председателя на ДАЗД, извърши преглед на подадените заявления на 11 граждански организации за членове на Националния съвет за закрила на детето

Комисия, определена със заповед на председателя на ДАЗД, извърши преглед на подадените заявления на 11 граждански организации за членове на Националния съвет за закрила на детето

31.08.2022г.

На 30 август 2022 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25 от 24 август 2022 г. на председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените заявления за интерес на 11 граждански организации, като допуска следните ЮЛНЦ, с право на глас, до участие в изборната процедура:
1. Фондация АСИСТ - помагащи технологии”;
2. Фондация Асоциация Анимус”;
3. Сдружение с нестопанска цел Асоциация Родители”;
4. Сдружение с нестопанска цел Еквилибриум”;
5. Фондация Заедно в час”;
6. Фондация За нашите деца”;
7. Институт за социални дейности и практики;
8. Фондация Карин дом”;
9. Национална асоциация на ресурсните учители;
10. Национална мрежа за децата;
11. Фондация “Промяната”.
Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, изборът на юридическите лица ще се извърши чрез гласуване. Изборът ще се проведе в периода 01-14 септември 2022 г. с попълване на изборна листа, одобрена от председателя на ДАЗД, която ще бъде предоставена на организациите по електронен път.
Съгласно Правилника всяка организация с право на глас може да гласува най-много до 12 организации (в това число и за собствената си кандидатура). За валидна ще се счита всяка изборна листа, в която е посочена поне една организация.
Попълнената изборна листа, от допуснатите до избора организации, следва да се изпрати по електронен път на следния имейл адрес: sacp@sacp.government.bg