На 21 октомври 2022 г. се проведе 47-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето,

На 21 октомври 2022 г. се проведе 47-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето,

21.10.2022г.

На 21 октомври 2022 г. се проведе 47-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе онлайн в платформата Zoom.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

т.1. Откриване на заседанието и представяне на новите членове на Националния съвет за закрила на детето;

т.2. Обсъждане на Национален план за изпълнение на Европейската гаранция на детето в Република България;

т.3. Други.

 

На заседанието присъстваха следните членове на НСЗД или техни представители:

 1. д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето;
 2. Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика;
 3. д-р Лидия Чорбанова, заместник-министър на здравеопазването;
 4. за Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката – Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция “Приобщаващо образование“, Министерство на образованието и науката;
 5. за Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието – Нина Мутафова, държавен експерт в дирекция „Международна правна закрила на детето и международно осиновяване“, Министерство на правосъдието;
 6. за Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи – Христиана Грозданова, началник на отдел „Права на човека“, дирекция „Права на човека“, Министерство на външните работи;
 7. за Людмила Петкова, заместник-министър на финансите – Евгения Орлова, държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“, Министерство на финансите;
 8. Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта;
 9. Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт;
 10. Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
 11. Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет;
 12. Антоанета Димитрова, вр. и. д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
 13. проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики;
 14. Ванина Кирова, Национална мрежа за детето;
 15. Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители;
 16. за Антоанета Василева, СНЦ „Асоциация Родители“ – Яна Алексиева, СНЦ „Асоциация Родители“;
 17. Елена Петкова, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 18. проф. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ - помагащи технологии“;
 19. за д-р Иванка Шалапатова, Фондация „За нашите деца“ – Савелина Русинова, Фондация „За нашите деца“;
 20. Бистра Бончева, Фондация „Карин дом“;
 21. Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“;
 22. Надежда Стойчева, Фондация „Асоциация Анимус“;
 23. Димитър Димитров, Фондация „Промяната“.

 

Представители на институции и организации, присъствали на онлайн заседанието на Националния съвет за закрила на детето:

 1. Ася Илиева, държавен експерт в дирекция „Социално включване“, Министерство на труда и социалната политика;
 2. Ана Ананиева, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
 3. Емил Тодоров, директор на дирекция „Закрила на детето“, Агенция за социално подпомагане.

По т.1 от дневния ред:

Заседанието се откри от председателя на ДАЗД и на НСЗД д-р Теодора Иванова, която отбеляза, че проект на дневния ред е изпратен предварително, както и че е постъпило едно предложение по отношение на  дневния ред. Г-жа Гергана Ефремова от Фондация „Заедно в час“ е предложила за включване допълнителна точка относно дейността по изготвянето на проект на Национална стратегия за детето. Д-р Иванова отправи предложение членовете на НСЗД да бъдат запознати с актуалната ситуация по проекта на стратегическия документ в т. Други, за което се гласува положително.

Д-р Теодора Иванова отбеляза, че през последните години са налице множество кризи – пандемия, икономически проблеми и военни конфликти.

Впоследствие председателят на НСЗД и ДАЗД информира членовете на Съвета, че във връзка с изтичането на мандата на членовете на НСЗД от квотата на неправителствените организации и в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД, през месец юли 2022 г. е обявена процедура за избор на нови членове, от квотата на юридическите лица с нестопанска дейност.

В определения срок са получени кандидатурите на 11 граждански организации, като Комисия е извършила преглед на подадените заявления за интерес. Всички организации са допуснати до участие в изборната процедура и всички са одобрени за участие в НСЗД.

 

По т.2 от дневния ред:

Д-р Иванова информира членовете на Съвета, че през м. септември 2022 г. се е провел 14-тия Европейски форум за правата на детето, като темата на форума е „Поставяне на децата в центъра: овластяване, включване и закрила на децата“.

По време на форума многократно се подчерта, че новата всеобхватна Стратегия на Европейския съюз за правата на детето и Европейската гаранция за детето са основни политически инициативи, представени от Европейската комисия, за да защитят по-добре всички деца, да им помогнат да ползват правата си и да ги поставят точно в центъра на изготвянето на политиките на Европейския съюз.

Заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска-Жекова и г-жа Ася Илиева, държавен експерт в дирекция „Социално включване“ в Министерство на труда и социалната политика представиха проекта на План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030), който бе предоставен предварително на членовете на Съвета.

След обсъждане, членовете на НСЗД одобриха проекта  на План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030).

По т.3 от дневния ред:

Председателят на ДАЗД и на НСЗД информира участниците в заседанието  относно възобновяването на работата на Междуведомствената експертна група, която е разработила План за създаване на нова Национална стратегия за детето и проект на документа. В следствие на взетото решение групата е започнала своята активна работа по целите и текстовете в проекта на документа.

Според Закона за закрила на детето Национална стратегия за детето може да бъде приета след предложение на Министерския съвет и следва да се приеме от Народното събрание. Документът ще се обсъди и в рамките на НСЗД.

Проф. д-р Морис Гринберг от Фондация „АСИСТ - помагащи технологии“ информира Съвета за предстояща конференция, организирана от фондацията в периода 11-13 ноември 2022 г. и за симпозиума, съорганизиран от ДАЗД, на тема „ДАК и превенцията на насилие срещу деца с комуникативни нарушения“.

Решения:

 1. Националният съвет за закрила на детето одобри проекта  на План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030).