Създаването на нов стратегически докумен за детето обсъди НСЗД

Създаването на нов стратегически докумен за детето обсъди НСЗД

09.05.2018г.

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху:

  • Стартиране на работата по създаване на нов стратегически документ за детето
  • Представяне на Доклада по изпълнението на НПЗД 2017 г.
  • Представяне на промените в Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ) и Правилника за неговото прилагане.

На заседанието присъстваха 25 членове на НСЗД с право на глас, а като гости присъстваха представители на УНИЦЕФ, Съвета на децата към НСЗД и ВКБ ООН. 

След откриване на заседанието, поздравления за изключително добро сътрудничество бяха поднесени от името на председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, в Народното събрание, г-н Славчо Атанасов. Поздравления, относно работата и значимостта на Националният съвет за закрила на детето и новосъздадения Консултативен съвет към Председателя на ДАЗД, бяха изразени в приветствието на вицепремиера, г-н Валери Симеонов. Двата съвета бяха посочени като пример за постигане на синхрон между държавните институции и неправителствените организации.    

Поздравления към членовете на НСЗД бяха поднесени и от страна на Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБ ООН), като беше подчертано доброто сътрудничество с ДАЗД, както и подкрепата от страна на ВКБ ООН за разработване на процедура, по която да се определя най-добрия интерес на детето.

В своето встъпление д-р Лилова подчерта, че на ДАЗД е отредена изключително отговорната и координираща роля и че като ключов стратегически орган за закрила на детето, е необходимо да развива постоянно своя капацитет. От своя страна НСДЗ трябва да се опира на най-добрите постижения, практики и идеи в областта, така че да обединява усилията на всички отговорни институции, ведомства и организации в държавния, регионалния и неправителствения сектор. Изразена бе надежда, че ще се работи съвместно, за да се постига повече, ще се мисли позитивно с цел- да се развие сътрудничеството между партньори, всеки от които, според своята експертиза, работи в името на децата на България.

Д-р Лилова посочи някои от предстоящите предизвикателства:

•    Осъвременяване на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

•    Промяна на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Практиката показва, че има нужда от ревизиране на този подзаконов нормативен акт, необходимо е да се допълнят и развият изискванията за качество на социалните услуги за деца.

•    Изготвяне на актуализация на базата данни на НИС. Този въпрос е поставен в рамките на Консултативния съвет. Проведени са срещи с някои от органите за закрила на детето – МОН, АСП, и др.

•    Предстои разработване на актуални методически указания, подготвя се  предоставяне на супервизия на работещите с деца, ще се инициира създаване на анализи за влиянието на медиите, връстниците, семейството върху децата, както и за личностно развитие и подготовка за самостоятелен живот.

Важен акцент от страна на Председателя на ДАЗД беше поставен върху, приетата с РМС № 221 от 12.04.2018 г. Национална програма за закрила на детето – 2018 г. Д-р Лилова подчерта, че е необходимо да започне работата по създаване на нова Национална стратегия за детето и в тази връзка предложи на членовете на НСЗД да подкрепят сформирането на нова междуинституционална работна група към НСЗД с мандат да разработи Национална стратегия за детето.  

В хода на обсъжданията бяха направени предложения, при консултациите за разработване на нов стратегически документ да бъдат включени и държавни органи, които не са част от НСЗД, но работата им е свързана с деца. Бяха коментирани времевия диапазон на документа, както и дали основният акцент да е детето или детето и неговото семейство.

След приключване на обсъжданията по т. 2 от дневния ред, д-р Лилова предложи на членовете на Съвета да създадат междуинституционална работна група, на която да се даде мандат да разработи нов стратегически документ, като се вземат предвид направените предложения по време на обсъждането.

Във връзка с направеното предложение на Председателя, членовете на НСЗД решиха да бъде създадена междуведомствена работна група, която да разработи Нов стратегически документ, като се вземат предвид всички предложения от дискусията по време на заседанието.  

Решението беше взето с пълно мнозинство от страна на членовете на НСЗД.

Тридесет и деветото редовно заседание на НСЗД продължи работата си, като в оперативен порядък беше обсъденДокладът по изпълнението на НПЗД 2017 г., който предварително беше изпратен на членовете на Съвета.

Коментари по Доклада не бяха направени и членовете на Националния съвет за закрила на детето решиха, че одобряват доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г.

Решението беше взето с пълно мнозинство от страна на членовете на НСЗД.

Заседанието продължи с представяне на Промяната в Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ) и Правилника за неговото прилагане. Изменения в Закона са направени в чл. 7а (в сила от 06.06.2018 г.), чл. 44, ал. 9 и чл. 44, ал. 13, които регламентират ангажиментите на компетентната дирекция „Социално подпомагане“ при приключила процедура спрямо непридружени деца-чужденци. Беше пояснено, че промените в Правилника за прилагане на закона са в процес на съгласуване, след което ще бъде предложено окончателното им приемане.

Д-р Елеонора Лилова, заяви че след като членовете на НСЗД са запознати с  информацията от Министерството на вътрешните работи и Агенция за социално подпомагане, има достатъчно аргументи за актуализиране на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца-чужденци, търсещи или получили закрила на територията на Р България. Припомни, че този Механизъм е създаден под ръководството на ДАЗД и че неговата цел е да осигури ефективна координация и съгласуваност; изясняване и разпределение на отговорностите процедурите и подходите на всички заинтересовани институции и организации.

Председателят на НСЗД уточни, че е необходимо този документ да се актуализира, след което с помощта на министъра на труда и социалната политика ще се предложи стартирането на съгласувателна процедура за внасяне в Министерския съвет.

Във връзка с направеното предложение, членовете на Съвета решиха да подновят мандата на работната група, с цел актуализиране на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца-чужденци, търсещи или получили закрила на територията на Р България и с оглед подготовка на документа за стартиране на съгласувателна процедура за внасяне в Министерския съвет.