45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

15.03.2021г.

На 15 април 2021 г. се проведе 45-тото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. Събитието е под председателството на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

„През последната година ни се налага да работим и живеем в условия на пандемична обстановка и всички ние в различните си професионални и житейски роли извървяваме по различен път промените, включително и в социално-икономически и политически план, който налага да сме още по-отговорни за живота и за здравето на българските деца.“, с тези думи д-р Елеонора Лилова откри срещата.

Дневният ред на заседанието премина с отбелязването на 20 години от създаването на ДАЗД и благодарност към членовете на НСЗД за партньорството и постиженията в работата по програми и проекти за децата у нас. С признателност за дейността на членовете на Съвета, допринасяща за по-добрия живот на всяко дете и по повод 20 години от създаването на ДАЗД, д-р Лилова удостои с отличителен знак 24 от членовете на НСЗД, които са представили своите добри практики на заседанията на Съвета в последните две години.

Участниците в заседанието се запознаха с приетата Стратегия на Европейския съюз за правата на детето, както и със създаването на Европейската гаранция за детето. Новата Европейска стратегия предоставя цялостна рамка за правата на децата, като целта ѝ е да обедини всички съществуващи и бъдещи действия и политики на Европейския съюз в тази област.

Чрез Европейската гаранция за детето се препоръчва на държавите-членки да осигурят безплатен и ефективен достъп за децата в нужда до образование и грижи в ранна детска възраст; образователни и училищни дейности; поне едно здравословно хранене всеки учебен ден и достъп до здравеопазване. България е една от 7 държави-членки на ЕС, които ще получат финансиране от Европейската комисия за прилагането на Гаранцията за детето с подкрепата на УНИЦЕФ. У нас проектът е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието, както и към тези от семейства в уязвимо положение.

Основният акцент в събитието бе представянето на „Бяла книга за детето“ на ДАЗД, която е важен документ за постиженията и предизвикателства пред политиките за децата у нас през последните 10 години.

„В разработването на Бялата книга са взети предвид оценките и нагласите към политиките за деца на родители и граждани. В изданието са представени и част от основни документи и данни, свързани с правата на детето, по чието прилагане България е поела ангажимент. Изразявам надежда, че тя ще предизвика интерес и ще бъде повод за размисъл, дискусии и предприемане на общи действия по въпросите, които в най-голяма степен засягат живота на децата.“, сподели председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, по чиято инициатива е създадена „Бяла книга за детето“.

На заседанието единодушно бе взето решение, с което членовете на Националния съвет за закрила на детето, след като се запознаят със съдържанието на „Бялата книга за детето“, Европейската стратегия за правата на детето и Европейската гаранция за детето и ще дадат конкретни предложения за действие за подобряване на живота на децата у нас.