Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31 декември в сравнителен план 2001 – 2012 г.