Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31.12.2013 г. в сравнителен план 2001 – 2013 г.