Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Дейности към НСЗД

Акт за създаване на Националния съвет за закрила на детето

Според чл. 18 на Закона за закрила на детето  към Държавната агенция за закрила на детето се създава Национален съвет…
30.11.2020г.

Изборна процедура за неправителствени организации, членове на НСЗД

В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на…
05.11.2018г.

Дейност на Националния съвет за закрила на детето

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и…
05.11.2018г.