ДАЗД проведе обучителен семинар на училищните екипи за подкрепа на детето

08.10.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Регионалното управление за образование организираха обучителен семинар за училищни екипи – психолози, педагогически съветници и директори от цялата страна. Ръководителите, психолозите и педагогическите съветници са първите, от които се очаква да изграждат подходяща училищна среда, както и незабавна помощ при кризисна ситуация в образователните институции. Към тях се отправят очаквания не само от децата и родителите, но и от техните колеги.

Форумът запозна специалистите с начините за развитие на позитивна организационна култура,  с ресурсите и мрежите за сътрудничество с други организации в случаи на криза, подкрепа за работа им по определени казуси с деца и семейства, стъпките за работа в кризисна ситуация, насоки за работа в приобщаващото образование в условията на COVID-19, онлайн консултации и електронни процеси в облака и др. Основен акцент в работата беше възможностите за консултиране и сигнализиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Събитието е подкрепено от заместник-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, директора на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева, началника на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, и др.

Провеждането на семинарното обучение запознава професионалистите с конкретни примери и стратегии, които експертите на ДАЗД са работили нееднократно в годините при случаи на: даване първа психологическа помощ; разпознаване на риск и рискови групи; предодвратяване на суицид; начини за оцеляване; помощ от колеги и интервизия; търсене и насърчаване на силните страни и подкрепяща среда; правила за работа с деца от семейства на зависими; стратегии за справяне с потенциални проблеми и др.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.