Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД проведе обучителен семинар на училищните екипи за подкрепа на детето

ДАЗД проведе обучителен семинар на училищните екипи за подкрепа на детето

08.10.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Регионалното управление за образование организираха обучителен семинар за училищни екипи – психолози, педагогически съветници и директори от цялата страна. Ръководителите, психолозите и педагогическите съветници са първите, от които се очаква да изграждат подходяща училищна среда, както и незабавна помощ при кризисна ситуация в образователните институции. Към тях се отправят очаквания не само от децата и родителите, но и от техните колеги.

Форумът запозна специалистите с начините за развитие на позитивна организационна култура,  с ресурсите и мрежите за сътрудничество с други организации в случаи на криза, подкрепа за работа им по определени казуси с деца и семейства, стъпките за работа в кризисна ситуация, насоки за работа в приобщаващото образование в условията на COVID-19, онлайн консултации и електронни процеси в облака и др. Основен акцент в работата беше възможностите за консултиране и сигнализиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Събитието е подкрепено от заместник-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, директора на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева, началника на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, и др.

Провеждането на семинарното обучение запознава професионалистите с конкретни примери и стратегии, които експертите на ДАЗД са работили нееднократно в годините при случаи на: даване първа психологическа помощ; разпознаване на риск и рискови групи; предодвратяване на суицид; начини за оцеляване; помощ от колеги и интервизия; търсене и насърчаване на силните страни и подкрепяща среда; правила за работа с деца от семейства на зависими; стратегии за справяне с потенциални проблеми и др.