Дейност на Националния съвет за закрила на детето

05.11.2018г.

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и координационни функции. Той се състои от председател и членове

Председател на съвета е председателят на Държавната агенция за закрила на детето, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява.

Броят на членовете на съвета не може да бъде по-малък от 23 и не повече от 29 лица, включително председателя.

В състава на съвета се включват заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на финансите, заместник-министър на културата, председателят на Държавната агенция за младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представител на Националния съвет по наркотичните вещества, заместник-председател на Националния статистически институт, подуправителят на Националния осигурителен институт, управителят на Националния осигурителен институт, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отговорен представител на Националното сдружение на общините в Република България.

В състава на съвета се включват и ръководители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата.

За участие в заседанията на съвета председателят може да кани представители на медиите, лица с висок обществен авторитет и представители на юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата и не са включени в състава на съвета, както и представители на детски организации.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.