Изборна процедура за неправителствени организации, членове на НСЗД

05.11.2018г.

В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на всеки две години се провежда процедура за избор на нови членове на Националния съвет за закрила на детето от квотата на неправителствените организации. Изборът им става в изборна процедура чрез гласуване, която се ръководи от ДАЗД. Право да гласуват имат организациите, които са заявили интерес за участие в работата на Съвета и отговорят на законовите изисквания, в съответствие с Правилника за представителство в него. Мандата на неправителствените организации за участие в работата на НСЗД е 2 години.

 

Гласуването се извършва чрез изборна листа, изпратена до Председателя на Държавната агенция за закрила на детето по електронен път или по пощата. Преброяването на гласовете и класирането на участниците се извършва от комисия, упълномощена от председателя на ДАЗД, в която като наблюдатели могат да бъдат канени и граждански организации, неучастващи в процедурата по избор и ползващи се с добро име и авторитет в гражданския сектор, като УНИЦЕФ, Центъра за нестопанско право и др.

 

Процедурата: Два месеца преди изтичането на мандата на НПО, членове на Съвета, ДАЗД публикува на интернет страницата си покана към НПО, в която се обявяват срока и начинът за подаване на заявления за интерес от НПО, документите, които следва да представят и процедурата по избор. Председателят на ДАЗД издава заповед, с която определя състава на Комисията за избор на ЮЛНЦ за членове на Съвета и сроковете за извършване на работата й. В обявеният срок Организациите подават заявления за интерес за участие в НСЗД с необходимата документация:

1. Заявление за интерес до председателя на ДАЗД;

2. Решение за първоначална съдебна регистрация;

3. Устав или учредителен акт на организацията;

4. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението

5. Удостоверение за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза

6. Кратък отчет за осъществяваната дейност през последните 3 години, подписан от представляващия кандидатстващата организация

Документите се предоставят в деловодството на ДАЗД.

 

Комисията, упълномощена от Председателя на ДАЗД извършва преглед на заявленията за интерес и на документите за съответствията им за кандидатстване и съставя протокол с допуснати за участие в избора организации.

 

Председателят на ДАЗД уведомява писмено всички кандидатстващи организации за допускането им/недопускането им за участие в процедура по избор и публикува общ списък с допуснатите за участие в избора организации на интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето. В писмата до недопуснатите организации се излагат мотиви. Комисията изработва изборна листа, която се предлага на председателя за утвърждаване. На интернет страницата на ДАЗД се публикува общия списък с допуснатите кандидати и утвърдената изборна листа, заедно с e-mail адрес на членове от секретариата.

В рамките на две седмици се провежда изборната процедура. Изборът се извършва чрез гласуване, като участващите в процедурата НПО попълват изборната листа по образец. Попълнената изборна листа се изпраща до секретариата на НСЗД по пощата или по електронен път.

Право за участие в избора имат само организациите, включени в общия списък допуснати до процедурата, като всяка организация гласува за най-много 12 организации в т.ч и за собствената си кандидатура. След изтичане на посочения за гласуване срок Комисията извършва преброяването на гласовете и класирането на участниците. Работата на Комисията приключва с изготвянето на Протокол с класиране на участниците в изборната процедура. Класирането на организациите се публикува на официалната интернет страница на ДАЗД. Първите 12 организации, получили най-много гласове, които се включват в заповедта на председателя на ДАЗД.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.