Утвърдени са Методически указания за вписване в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени

Утвърдени са Методически указания за вписване в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени

16.11.2022г.

Методически указания за вписване в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, утвърди д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Насоките са утвърдени и от Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Те са изготвени, след като са идентифицирани трудности и предизвикателства, които срещат работещите при управление на случаите с деца в риск. В работната група, под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето, влизат представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, АС,  и на акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване.
Вписването на дете в този регистър се предхожда от продължителна социална работа по прилагане на мерки за реинтеграция на детето в биологичното му семейство. Затова един от акцентите в методическото указание е насока за справяне с трудностите в този процес, така че да се гарантират интересите на детето.
Често вписването на дете в регистъра на осиновяване е възпрепятствано от наличие на множество молби от родителите за връщане на детето в семейството, но едновременно с това категорично неизпълнение на поети от тях ангажименти за промяна на обстоятелствата, довели до извеждане на детето от семейството. Целта на методическо указание е да има работещи правила, и обща рамка за подкрепа на специалистите, които управляват случаите на деца в риск. Отсъствието на ясни и недвусмислени насоки за разрешаване на тези казуси често води до институционализиране на грижата за децата.
Правото на детето да има мнение и да го изразява по време на целия осиновителен процес е друг акцент в утвърденото методическо указание. В документа ясно е разписано, че на възгледите на детето се обръща дължимото внимание, съответстващо на възрастта и зрелостта му. Изследването на мнението и нагласите на детето се разглежда в пряка връзка с определяне на най-добрия негов интерес, което, съгласно Закона за закрила на детето, представлява преценка на желанията и чувствата на детето, физическите, психически и емоционални потребности, възраст, пол, минало и други характеристики, опасността или вреда, която му е причинена или има вероятност от такава, способността на родителите да се грижат за него и последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата.
Основен акцент в настоящия документ са правилата за вписване в регистъра на дете, което има прекратено осиновяване. Създаден е ясен регламент за последващите действия, които социалните работници следва да предприемат за защита на най-добрия интерес на разсиновеното дете.
„Държавната агенция за закрила на детето периодично събира информация от всички окръжни съдилища в страната и от Софийски градски съд за допуснатите разсиновявания на деца. За 2021 г. те са 21 на брой. В тази връзка екипът на ДАЗД ще положи повече усилия, за да се минимизира този процес, който оставя изключително тежък отпечатък върху детето“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Информацията, с която ДАЗД разполага ще послужи за анализ на процесите, свързани с осиновяванията и разсиновяванията на деца, с оглед планиране на щадящи политики.