Дейност на Държавната агенция за закрила на детето

31.05.2018г.

Кои сме ние?

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Kакво правим?

 • Разработваме единна и координирана държавна политика за закрила на детето
 • Разработваме и контролираме изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето
 • Организираме проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, и при нарушаване на правата председателят на ДАЗД дава задължителни предписания
 • Извършваме наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето и председателя на ДАЗД дава задължителни предписания
 • Разработваме критерии и стандарти за социални услуги за деца по прилагането на мерките за: съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда; настаняване в семейство на роднини или близки; настаняване в приемно семейство; настаняване в специализирана институция
 • Участваме в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето
 • Издаваме лиценз за предоставянето на социални услуги за деца
 • Работим за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за закрила и анализ на проблемите, политиките и услугите
 • Разработваме и даваме методически указания на отделите за закрила на детето в дирекциите “Социално подпомагане” към АСП
 • Организираме и провеждаме научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето
 • Подпомагаме дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето
 • Работим за формирането и провеждането на политиката за интеграция с Европейския съюз в областта на закрилата на детето

Kъм кого е насочена дейността на ДАЗД?

Към всички деца в Република България и техните семейства, като работим за най-добрия интерес на всяко дете и формиране на приоритетен обществен интерес от изграждане на качествено поколение.

С кого работим?

 • Държавни институции
 • Органи на местното самоуправление
 • Неправителствени организации (НПО)
 • Български и чуждестранни физически и юридически лица
 • Международни организации

По какъв начин осъществяваме нашата дейност?

 • Разработване на политиката
 • Разработване на национални и регионални програми
 • Разработване на критерии и стандарти
 • Лицензиране
 • Прилагане на закона и подзаконовите нормативни актове
 • Разработване на методически указания
 • Извършване на проверки и издаване на задължителни предписания
 • Анализиране на информацията
 • Осъществяване на образователна и научноизследователска дейност
 • Предоставяне и публикуване на ежегоден доклад за дейността на ДАЗД

 

МИСИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Мисията на Държавната агенция за закрила на детето е подкрепата на децата в Република България, техните семейства и професионалистите, чрез подобряване на координацията между различните институции, повишаване на професионалната компетентност на работещите с деца, интегрирането на децата от уязвими групи, подкрепа за развитие на талантите на децата и за реализиране на техните интереси, чрез необходимите ресурси от изградена мрежа от услуги, обучени специалисти, изграждане на подходяща и сигурна среда, като в действията си всички институции се ръководят от висшите интереси на детето, съобразявайки се с възрастта и индивидуалното развитие на всяко едно дете.

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 • Като единствен специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето, отстояваме нашето виждане, че детето е висша ценност, че е носител на права, като семейството е неговата естествена среда за развитие и подкрепа;
 • Продължаваме да работим в посока на обединяване на усилията на институциите, организациите и цялото гражданско общество за осигуряване на здравословна, сигурна и насърчаваща развитието на децата среда;
 • При взимане на решения от интерес на детето и при разработване на различни документи, се проучва и мнението на децата;
 • За гарантиране спазване правата на детето осигуряваме методическа подкрепа на професионалистите, които работят с деца, упражняваме контрол върху тяхната работа;
 • Работим за повишаване на информираността на децата и на техните родители за правата и отговорностите им;
 • Работим за постигане на унифициране на данните, които се събират от институциите при работата им с децата и за изграждане на подходящата информационна система; 
 • Продължаваме да работим в синхрон с националните и международни стандарти за грижата за деца.

          НАШИЯТ ДЕВИЗ Е: “ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ”!

 

УЧАСТИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДАЗД В КОМИСИИ И СЪВЕТИ НА НАЦИОНАЛНО  НИВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Междуведомствена работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за деца 

Групата има следните задачи и дейности: 

1. да изготвя предложения за актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България";

2. да извършва оценка и анализ на законодателната и на регулаторната рамка, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца;

3. да извършва наблюдение на изпълнението на дейностите от Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България";

4. да подпомага държавните институции и други ангажирани участници в процеса на деинституционализация;

5. да разработва предложения до междуведомствената работна група за разрешаване на идентифицирани проблеми в процеса на деинституционализация; и други

Постоянна експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“

В подкрепа на дейността на Междуведомствената работна група е създадена Постоянна експертна работна група (ПЕРГ), която подпомага координацията на дейностите по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” на по-ниско ниво.

Съпредседатели на ПЕРГ са председателят на ДАЗД и представител на неправителствения сектор.

В състава й са включени представители на всички отговорни институции, ангажирани в процеса на деинституционализация – МТСП, МЗ, МРРБ, МЗХ, МОН, ДАЗД, АСП, както и представители на НСОРБ, УНИЦЕФ, ръководителите на всички проекти по Плана за действие. С цел ефективна координация с представителите на неправителствения сектор, работещи в областта на деинституционализацията на грижата за децата, като членове на групата с право на глас са включени и представителите на 5 неправителствени организации, номинирани по специално разработена процедура за подбор.

Експертната група има мандат да осъществява наблюдение на изпълнението на конкретните дейностите по Плана за действие и да прави мониторинг и оценка на прилагането му. Основен ангажимент на групата е осигуряването на координацията между държавните институции, други организации и всички проекти, свързани с деинституционализацията на грижата за децата.

При необходимост се извършва актуализация на поименния състав на ПЕРГ и МРГ, с оглед правилното им и адекватно функциониране.

Комитет по наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“

1. разглежда и одобрява предложените от Ръководителя на Управляващия орган методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях, а за операции, при които се предвижда финансовата помощ да се предоставя по повече от една програма – в частта за съответната програма; методология за подбор на операции се одобрява, когато това е приложимо;

2. съгласува Индикативната годишна работна програма, която се изготвя от Управляващия орган, както и последващи изменения в нея;

3. одобрява увеличаването на финансовия ресурс по процедурите на подбор на проекти и процедурите на директно предоставяне;

4. получава информация от Управляващия орган при прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за основанието за прекратяването й;

5. разглежда изпълнението на програмата и следи за напредъка, докладван от Управляващия орган, в постигането на целите и приоритетите на програмата въз основа на дефинираните в нея показатели, включително показателите, заложени в рамката за изпълнение;

6. наблюдава общия напредък по рамката за изпълнение на ОП РЧР, разглежда и одобрява предложение за разпределение на средствата от резерва за изпълнение между отделните приоритети на програмата;

7. разглежда и одобрява изготвените от Управляващия орган Годишни доклади и Окончателния доклад за изпълнението на програмата;

8. одобрява и следи изпълнението на Плана за оценка на програмата и разглежда информация от Управляващия орган за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки, както и за действията, предприети за изпълнение на препоръките;

9. информира се за напредъка в изпълнението на приложимите предварителни условия, които не са изпълнени към датата на одобрението от Европейската комисия на програмата;

10. разглежда информация за заключенията и препоръките от Годишните контролни доклади по програмата, изготвени от Одитния орган;

11. разглежда информация от Сертифициращия орган по програмата за финансовото управление и изпълнение на програмата;

12. съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г., както и измененията в нея, и я предлага за одобрение от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;

13. разглежда информация за Годишните планове за действие за мерките по информация и комуникация на съответната програма в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г., които се изготвят от Управляващия орган; ежегодно разглежда информация за тяхното изпълнение, както и анализа, изготвен от Управляващия орган, за резултатите от предприетите информационни и комуникационни дейности;

14. разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси на програмата; в случаите, когато Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство одобри изменения на информация в Споразумението за партньорство, произтичащи от решение за изменение на ОП РЧР, прието от Комитета за наблюдение на ОП РЧР, председателят на Комитета за наблюдение представя на членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР решението за информация;

15. разглежда напредъка в изпълнението на съвместни планове за действие, в случай че такива се прилагат от програмата, и се информира за дейността на съответните Управителни комитети;

16. разглежда напредъка в изпълнението на финансовите инструменти, в случай че такива се прилагат от програмата;

17. в случай на прилагане на финансови инструменти по програмата разглежда стратегическия документ за финансови инструменти, изпълнявани от Управляващия орган, и получава информация за предварителната оценка на всеки от инструментите; 

18. следи за изпълнението на инструмента „водено от общността местно развитие“, в случай че такъв се изпълнява с финансова подкрепа от програмата;

19. следи за прилагането от Управляващия орган на принципите на устойчивото развитие, включително опазване на околната среда, на равенството между мъжете и жените, на равните възможности и недискриминацията, включително достъпност за хора с увреждания;

20. разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на програмата;

21. може да отправя коментари към Управляващия орган относно изпълнението и оценката на програмата, включително действия, свързани с намаляването на административната тежест за бенефициентите. Комитетът осъществява мониторинг на действията, предприети вследствие на неговите коментари.

Национален съвет по превенция на престъпността към МС

1. подпомага реализирането на националната политика по въпросите на превенцията на престъпността в съответствие с международните норми и принципи, европейските политики и действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

2. организира изготвянето на проучвания и периодични доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната;

2а. утвърждава доклади и анализи за състоянието и динамиката на конвенционалната престъпност на национално и областно ниво;

2б.  възлага анализи и проучвания за причините и условията за конвенционалната престъпност на национално и областно ниво;

2в.  извършва оценки на съществуващите ресурси на национално и областно ниво за противодействие на престъпността и прави препоръки за ефективното им използване според определените цели и приоритети;

2г.  обсъжда и предлага мерки на компетентните органи по противодействие на конвенционалната престъпност;

3. организира анализа на съществуващите практики с оглед препоръчване на съответните компетентни органи на адекватни действия за ограничаване на факторите и условията за престъпността;

4. приема и възлага анализи, свързани с превенцията на престъпността;

5. одобрява и предлага на Министерския съвет предложения за разработване на стратегически документи, нормативни актове и проекти на нормативни актове по проблемите на превенцията на престъпността;

6. след обсъждане внася в Министерския съвет годишните планове за изпълнение на действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

7. при необходимост предлага на Министерския съвет промени в действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

8. отправя препоръки към компетентните органи за въвеждането на мерки за превенция на престъпността;

9. отправя препоръки и координира дейностите, свързани с квалификацията и обучението на служителите от компетентните ведомства, ангажирани в превенцията на престъпността;

10. осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление, с неправителствените организации и други структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността;

11. осъществява международно сътрудничество по въпросите на превенцията на престъпността;

12. след обсъждане внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на съвета за предходната година;

13. съдейства на системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за повишаване ефективността на превантивната дейност сред децата

Национален съвет по миграция и интеграция към МС

1. разработва и предлага на Министерския съвет единен актуализиран стратегически документ в областта на миграцията и интеграцията въз основа на съществуващите стратегически документи;

2. предлага на Министерския съвет годишни планове за изпълнение на стратегическите документи в областта на миграцията и интеграцията, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграционните потоци в Република България;

3. координира изпълнението на политиките в областта на миграцията и интеграцията на национално и на европейско ниво;

4. осигурява координация на дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените и международните организации на територията на страната по въпросите на миграцията и интеграцията;

5. прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията и интеграцията;

6. внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на Националния съвет по миграция и интеграция за предходната година.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС

1. подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси;

2. съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

3. консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

4. координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

5. координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел;

6. оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти;

Национален съвет по демографска политика към МС

1. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на годишните отчети и на годишните планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012 – 2030 г.), наричана по-нататък "демографска стратегия", преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

2. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на двугодишните доклади за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012 – 2030 г.) в секторните политики преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

3. обсъжда, дава становища и препоръки по законопроекти и по проекти на други актове с въздействие върху демографското развитие и развитието на качеството на човешкия капитал, заложени в годишните планове за мониторинг на изпълнението на демографската стратегия;

4. обсъжда, дава становища и препоръки за развитие на демографската политика на базата на официални резултати от социологически и други интердисциплинарни проучвания, отнасящи се до различни процеси или аспекти на демографското развитие;

5. обсъжда, дава становища и препоръки по проекти на регионални и областни стратегии и/или планове за демографско развитие за преодоляване на демографските дисбаланси, които могат да бъдат и част от регионални и областни стратегии и/или планове за развитие;

6. обсъжда, дава становища и препоръки и взема решения и по други въпроси, свързани с провеждането и развитието на демографската политика.

Национален съвет по въпросите на социалното включване към МС

1. обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване;

2. прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;

3. дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване;

4.подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване;

5. разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване;

5. съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване;

6. предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.

Национален координационен механизъм по правата на човека

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Национална комисия за борба с трафика на хора

1. организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора;

2. определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора;

3. ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му;

4. създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора;

5. участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;

6. организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора;

7. разработва програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора;

8. ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба с трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора;

9. регистрира физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят подслон на жертвите на трафика на хора.

Национален съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС

1. предоставя становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и мъжете, преди внасянето им в Министерския съвет;

2. участва в разработването на Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете;

3. предлага мерки за насърчаване на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете;

4. участва в разработването на количествени и качествени показатели, необходими за системата за наблюдение на равнопоставеността на жените и мъжете.

Национален съвет по наркотични вещества към МЗ

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

1. ръководи и контролира дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

2. осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на детските педагогически стаи, домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, възпитателните училища - интернати, социалнопедагогически интернати, приюти за безнадзорни деца;

3. координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните, както и по осигуряване нормалното развитие и възпитание на извършителите им;

4. събира, обобщава и анализира данни за състоянието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията при непълнолетните, както и за дейността по тяхното предотвратяване и противодействие;

5. предлага и участва в извършването на изследвания по проблемите на предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на престъпленията на непълнолетните и на действието на основните криминогенни фактори;

6. разработва или участва в разработването на прогнози и програми за предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните, които предлага на Министерския съвет, на министерствата, на други ведомства и на юридически лица с нестопанска цел с оглед практическото им приложение;

7. разработва тригодишни план-програми за предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните, включващи бюджетни прогнози за реализацията им, и ги представя за утвърждаване от Министерския съвет;

8. проучва чуждестранния опит в предотвратяването и борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прилага, когато това е полезно, добрите практики;

9. участва в разработването на нормативни актове, отнасящи се до проблемите на малолетните и непълнолетните;

10. периодично информира обществеността за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за възможните рискови ситуации, както и за мерките за възпитателно въздействие спрямо извършителите; 

11. издава свой печатен орган - списание "Обществено възпитание", и поддържа интернет страница.

Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

1. разработва и предлага на Министерския съвет национална политика за превенция и ограничаване разпространението на СПИН, туберкулоза и СПИ;

2. предлага на Министерския съвет национална програма за превенция и контрол на СПИН и СПИ и национална програма за превенция и контрол на туберкулозата;

3. координира дейностите на държавните органи за предотвратяване на разпространението на СПИН и СПИ, както и на туберкулозата;

4. анализира данните за разпространението на СПИН, СПИ и туберкулоза, като информира Министерския съвет и обществеността за съществуващите тенденции и предлага мерки за намаляване на заболяемостта с оглед недопускане на негативни последици за здравето на нацията;

5. осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации за превенция на СПИН, СПИ и туберкулоза;

6. предлага на Министерския съвет становища по разработени от международни организации проекти на декларации, конвенции, споразумения и други документи за превенция и ограничаване на СПИН, СПИ и туберкулоза;

7. взема решения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения по международни програми, включително при изготвянето на искания за продължаване на финансиране към донори и при избора на главен получател, който да управлява програмите, финансирани с безвъзмездна помощ;

8. осъществява контрол и осигурява наблюдение над изпълнението на междуродни програми, които са част от националния отговор по проблемите на СПИН, туберкулоза и СПИ и се финансират от външни донори, като Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария;

9. кандидатства чрез онлайн платформа с искане за финансиране пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

 

Какво е закрила на детето?

Закрила на детето е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.