Дейност на Държавната агенция за закрила на детето

31.05.2018г.

Кои сме ние?

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Kакво правим?

 • Разработваме единна и координирана държавна политика за закрила на детето
 • Разработваме и контролираме изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето
 • Организираме проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, и при нарушаване на правата председателят на ДАЗД дава задължителни предписания
 • Извършваме наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето и председателя на ДАЗД дава задължителни предписания
 • Разработваме критерии и стандарти за социални услуги за деца по прилагането на мерките за: съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда; настаняване в семейство на роднини или близки; настаняване в приемно семейство; настаняване в специализирана институция
 • Участваме в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето
 • Издаваме лиценз за предоставянето на социални услуги за деца
 • Работим за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за закрила и анализ на проблемите, политиките и услугите
 • Разработваме и даваме методически указания на отделите за закрила на детето в дирекциите “Социално подпомагане” към АСП
 • Организираме и провеждаме научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето
 • Подпомагаме дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето
 • Работим за формирането и провеждането на политиката за интеграция с Европейския съюз в областта на закрилата на детето

Kъм кого е насочена дейността на ДАЗД?

Към всички деца в Република България и техните семейства, като работим за най-добрия интерес на всяко дете и формиране на приоритетен обществен интерес от изграждане на качествено поколение.

С кого работим?

 • Държавни институции
 • Органи на местното самоуправление
 • Неправителствени организации (НПО)
 • Български и чуждестранни физически и юридически лица
 • Международни организации

По какъв начин осъществяваме нашата дейност?

 • Чрез разработване на политиката
 • Чрез национални и регионални програми
 • Чрез критерии и стандарти
 • Чрез лицензиране
 • Чрез прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове
 • Чрез методически указания
 • Чрез извършване на проверки и издаването на задължителни предписания
 • Чрез анализиране на информацията
 • Чрез образователна и научноизследователска дейност
 • Чрез предоставяне и публикуване на ежегоден доклад за дейността на ДАЗД

Що е закрила на детето?

Закрила на детето е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение. Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Реализирани Европейски програми и проекти в защита на децата на България

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Във връзка с настоящата седмица по правата на децата от 14-ти до 20-ти ноември 2016г., Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД организират всекидневно инициативи в различни градове на страна.... още

 

Информация за извършена проверка в Детска градина „Брезичка“ гр. Бургас, на 05 и 06.02.2018 г...

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.