Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Европейски препоръки за прилагане на подход, основан на правата на детето, в практиката на професионалистите, работещи за и с деца в системата за грижа.

Европейски препоръки за прилагане на подход, основан на правата на детето, в практиката на професионалистите, работещи за и с деца в системата за грижа.

03.08.2021г.

Европейските препоръки са в подкрепа на специалистите, които работят с деца в грижа да прилагат в своята работа подход, основан на правата на детето.

Този ресурс цели да увеличи информираността относно важността и необходимостта от провеждане на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа, с цел подобряване качеството на тяхната работа с деца, прилагайки подхода, основан на правата на децата и повишаване на техния капацитет като професионалисти.

Материалът в електронен формат за свободно ползване може да изтеглите от ТУК