Правила за безопасност в мрежата в помощ на професионалистите, работещи с деца в училища и детски градини

Правила за безопасност в мрежата в помощ на професионалистите, работещи с деца в училища и детски градини

29.03.2022г.

Правила за безопасност в мрежата в помощ на професионалистите, работещи с деца в училища и детски градини!
Настоящите правила са извадка от подробно разработени такива през 2019 г. Прилагането им на практика ще повиши информираността и дигиталната грамотност на от децата, родителите, учителите, директорите и служителите.
Целта е да се:
 - гарантира правото на детето/учениците на достъп до подходяща информация и материали в мрежата;
осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за опасностите в интернет;
предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в интернет;
подобри координацията и отговорностите на участниците и/или всички заинтересовани страни.
Какво е нужно да знаем:
Основните принципи за работа в компютърната мрежа в детска градина и училище и в интернет са:
 - Равен достъп на всички деца и ученици;
 - Защита на децата и учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: самонараняване, търговия с наркотици, хазарт, пропагандиране на вредни и опасни навици и действия като анорексия, булимия, порнография, толериране на различни форми на насилие, проповядване на тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, самоубийство и др.;
 - Зачитане и защита на личната неприкосновеност;
 - Подготовка и контрол на децата и учениците за безопасно и отговорно поведение онлайн;
 - Сътрудничество в дух на толерантност и добронамереност между детската градина/училището и родителите/настойниците.
За да се гарантира безопасност на децата в мрежата всеки има своите задължения:
Директорът на детската градина/училището:
 - Организира дейността по изпълнението на тези правила, и осигурява достъп до компютърната мрежа, ефективен и постоянен контрол, планирането на мерки по организацията за спазване на правилата за работата на децата и учениците в мрежата и защита от вредно или незаконно съдържание в интернет;
 - Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез мрежата на образователната институция;
 - При констатиране на случаи на кибертормоз, незаконно съдържание и  поведение в мрежата на образователната институция и/или в интернет уведомява незабавно компетентните органи – Дирекция „Социално подпомагане“, по местопребиваване на детето и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, специализираният отдел „Киберпрестъпност“ на МВР. В тези случаи оказва нужното съдействие на компетентните органи с цел установяване на извършителите и предприема мерки за противодействие и премахване на съответното съдържание от мрежата на образователната институция. На Национална телефонна линия за деца  116 111 към Държавната агенция за закрила на детето може да получи конултантска помощ денонощно и безплатно;
 - 
Организира в началото на всяка учебна година запознаване на децата и учениците и родителите/настойниците с правилата за безопасна работа в мрежата;
 - 
Осигурява отговорно лице (служител или нает външен специалист), което да изпълнява функциите на системен администратор.
Учителите, педагогическите специалисти и ръководителите по направление ИКТ  да:
 - Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в мрежата на образователната институция и в интернет;
 - Осъществяват постоянно наблюдение и контрол върху работата на децата и учениците в мрежата на образователната институция в учебно време;
- Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на децата и учениците до незаконно и вредно съдържание в мрежатаУведомяват незабавно директора на детската градина/училището при нарушаване на правилата, случаи на кибертормоз или при установяване на незаконно и вредно съдържание или поведение в мрежата;
Оказват подкрепа на деца и ученици – обект на кибертормоз, чрез първоначална психологическа подкрепа от училищния психолог, чрез разговор от страна на педагог в детската градина за снижаване на напрежението у детето;
 - Сигнализират при необходимост Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето/ученика с цел оценяване на нуждата от насочване към социални услуги за оказване на последваща подкрепа.
Системният администратор (служител в образователната институция или нает външен специалист):
 - Осигурява общата безопасност и функционалност на мрежата;
 - Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на децата и учениците до вредно или незаконно съдържание и поведение в интернет в съответствие с действащото законодателство на Република България;
 - Извършва периодичен преглед на компютърната мрежа на образователната институция за наличие на възможни заплахи и рискове за сигурността на децата и учениците при работа в интернет;
 - Следи трафика, осъществяван чрез компютърната мрежа на образователната институция;
 - Предприема незабавни мерки за преустановяване на достъпа на децата и учениците до незаконно и вредно съдържание в мрежата;
 - 
Уведомява незабавно директора на детската градина/училището при случаи на кибертормоз, нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание или поведение в мрежата;
 - 
Съдейства за установяване на извършители на кибертормоз и прилага мерки за ограничаване на такива случаи.
Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р България.
Важни контакти за подаване на сигнал при кибертормоз и получаване на консултация:
Национална телефонна линия за деца  116 111 към Държавната агенция за закрила на детето. Линията е на разположение денонощно. Обаждането е напълно безплатно.
ГДБОП – отдел „Киберпрестъпност“ www.cybercrime.bg
Център за безопасен интернет тел. 124 123; www.safenet.bg