Указания за попълване на информационните карти

  1. Всички данни, които се попълват в информационните карти следва да бъдат актуални към 31.12.2019 г.;
  2. Всички данни, които се попълват в информационните карти следва да бъдат на кирилица;
  3. Всеки доставчик следва да попълни отделна информационна карта за всяка една услуга, за всеки конкретен адрес на предоставяне;
  4. Първата част на информационната карта съдържа обща информация за наименованието, адреса и други общи данни за организацията;
  5. Втората част на информационната карта съдържа информация за наименованието и адреса на услугата, за конкретния адрес на предоставяне на услугата;
  6. Останалите части на информационната карта съдържат информация за специфичните за всеки конкретен тип услуга показатели;
  7. Всички данни, касаещи брой, се попълват само с числа;
  8. Всички суми (например общ брой деца и др.), следва да бъдат точни, съобразно информацията, подадена в разбивките (например общият сбор на 10 момчета плюс 15 момичета е 25 деца). Изключение правят тези, които отразяват специфични показатели (например в сектор „Насилие над деца“ е допустима разлика, предвид възможността едно и също дете да е претърпяло повече от една форма на насилие).

Забележка:

Съгласно чл. 43е, ал. 1 лицензираният доставчик на социална услуга за деца е длъжен в срок до 12 месеца (гратисен период) от получаване на лиценза да започне дейност по предоставяне на услугата. 

В случай, че доставчикът все още не е стартирал дейност, в рамките на 12 месеца, няма задължение да попълва информационна карта за отчитане на дейността си.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.