Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

27.09.2018г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е

 

 

От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, за конкурс обявен със заповед  №РД-05-12/24.08.2018г.

 

 

 

1. Ива Иванова Стоянова

 

Резултат от начина по чл.24 - 19 т.

Коефициент - 3

Резултат от интервюто – 28,67 т.

Коефициент - 5

Общ резултат – 200,35 т.