И З В Л Е Ч Е Н И Е От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, за конкурс обявен със заповед №РД-05-19/08.10.2018г.

22.11.2018г.
Файлове