Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” отдел „Мониторинг и контрол - северен“, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” отдел „Мониторинг и контрол - северен“, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

19.09.2018г.
Файлове

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-15/19.09.2018г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността

 

 

ИНСПЕКТОР

отдел „Мониторинг и контрол - северен“, главна дирекция „Контрол по правата на детето“,

                                                           

 

Описание на длъжността:

1 щатна бройка в звеното в гр. Варна

Участва в упражняването на контролните правомощия на председателя на ДАЗД за спазване правата на детето и стандартите за социални услуги за деца. Издава акт за установяване на административно нарушение по реда на чл. 46, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Закона за закрила на детето и предлага на председателя на ДАЗД да бъде издадено наказателно постановление или решение за предупреждение.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по …”;
 • професионален опит – не се изисква или V младши ранг;
 • професионална област хуманитарни, педагогически, социални, стопански и правни науки; математика и информатика; технически науки.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата;
 • добри компютърни умения – Microsoft Office, Internet;
 • работа с правно-информационна система (Сиела, Апис, Норма и др.) и други програмни продукти.
 • ползването на чужд език е желателно;

Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 510 лв. до 1100 лв.

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • декларация по чл.17, ал.2, т.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копиe от диплома, удостоверяваща придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит;  копие от служебна книжка – за ранга;
 • за допълнителните изисквания – сертификат, удостоверение и др.
 • автобиография.

Документите се подават в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, ул. „Триадица” № 2, от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.  в срок до 03.10.2018 г.  включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на входа на администрацията -  гр.София, ул. „Триадица” № 2, както и на Интернет страницата на агенцията – www.sacp.government.bg.