Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми" на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми" на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

09.08.2016г.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „главен експерт”: минимална степен на завършено образование: „бакалавър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки; минимален ранг IV младши и/или 3 години професионален опит в осъществяването на дейности, свързани с функционалните задължения на длъжността; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; ползване на чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: участва в разработването, провеждането и насоките за развитие на държавната политика в областта на прилагането на мерки за закрила на детето и в областта на социалните услуги; участва в дейностите по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца; обработване и анализ на информацията, постъпваща по основните приоритети на ДАЗД, отнасящи се до спазване правата на децата и функциониране на системата за закрила на детето.

3. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

  • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
  • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
  • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга.

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването - гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 420 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.