Конкурс за длъжността „директор” на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

15.04.2016г.

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „директор”: минимална степен на завършено образование: „магистър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт; минимален ранг II младши и/или 5 години професионален опит в осъществяването на ръководни функции или в дейности, свързани с функционалните задължения на длъжността; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; владеене писмено и говоримо на английски език, желателно е ползването на втори чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: ръководство, планиране, организиране, координиране и контролиране на дейностите, свързани с функционалния обхват на дирекцията, разписани в Устройствения правилник на ДАЗД; участие в планиране, изпълнение и отчитане на дейностите в областта на държавната политика по правата и закрилата на детето.

3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема: Актуални тенденции в сферата на държавната политика за закрила на децата в Република България. Проблеми и предизвикателства” и интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

  • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
  • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
  • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга.

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването - гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 850 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формиранто на възнаграждението

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.