КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“

23.08.2018г.
Файлове

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-11/22.08.2018г. на председателя на ДАЗД се обявява конкурс за  длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“,

 

                                                           

Описание на длъжността: 1 щатна бройка

Участие в координирането и подпомагането на взаимодействието на органите по закрила на детето. Съдействие за осъществяване на сътрудничеството с международни организации и институции в областта на правата и закрилата на детето. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
 • професионален опит – 3 години или IV младши ранг;
 • професионална област хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • английски и/или друг чужд език
 • да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата;
 • ползване на чужд език;
 • специализации и обучения в професионалната област;
 • работа с правно-информационна система (Сиела, Апис, Норма и др.) и други програмни продукти.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 510 лв. до 1500 лв.

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • декларация по чл.17, ал.2, т.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копиe от диплома, удостоверяваща придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит;  копие от служебна книжка – за ранга;
 • за допълнителните изисквания – сертификат, удостоверение и др.
 • автобиография.

Документите се подават в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, ул. „Триадица” № 2, от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.  в срок до 05.09.2018 г.  включително. Телефони за контакт: 02/9339061 и 02/9339012

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на входа на администрацията -  гр.София, ул. „Триадица” № 2, както и на Интернет страницата на агенцията – www.sacp.government.bg.