Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - Западен" (гр. София)

Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - Западен" (гр. София)

09.05.2018г.
Файлове

Държавна агенция за закрила на детето

гр. София 1051, ул.Триадица” 2

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 за  1 бройка за длъжността ИНСПЕКТОР”

В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ-ЗАПАДЕН“ 

(ГР. СОФИЯ)  НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“

 

  1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „инспектор”: минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”; професионална област – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки, математика и информатика, технически науки; професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; добри компютърни, аналитични, организационни и комуникативни умения.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

  1. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: участва в упражняването на контролните функции на председателя на ДАЗД за спазване правата на детето и стандартите за социални услуги за деца; събира, обработва и систематизира информация във връзка с контролната дейност; работи по жалби и сигнали, свързана със системата за закрила на детето.
  2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
  3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл); декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл; копие от документ за придобитата образователна степен; копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).
  4. Документите се подават лично или от пълномощник в ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2; лица за контакт: Семра Сюлейман и Цанка Мехмедова, тел. 02/933-90-12, 02/933-90-22.
  5. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.
  6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 510 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Документите се подават до 12.00 часа на 21.05.2018 г.