Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

27.08.2018г.
Файлове

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-12/24.08.2018г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“,

 

 Описание на длъжността:

1 щатна бройка

Участие в дейността по административното обслужване на Държавната агенция за закрила на детето. Участие в организацията и осъществяването на деловодна и архивна дейност в ЗАО, в съответствие с вътрешните изисквания и нормативната уредба.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по …”;
 • професионален опит – не се изисква или V младши ранг;
 • професионална област хуманитарни, педагогически, социални, стопански и правни науки.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • много добри компютърни умения;
 • работа с деловодно-информационна система;
 • много добри познания по нормативната уредба, свързана с дейността на ДАЗД и публичната администрация;
 • работа с електронно подписани документи.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 510 лв. до 1100 лв.

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • декларация по чл.17, ал.2, т.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копиe от диплома, удостоверяваща придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит;  копие от служебна книжка – за ранга;
 • за допълнителните изисквания – сертификат, удостоверение и др.
 • автобиография.

Документите се подават в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, ул. „Триадица” № 2, от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.  в срок до 07.09.2018 г.  включително. Телефони за контакт: 02/9339061 и 02/9339012.

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на входа на администрацията -  гр.София, ул. „Триадица” № 2, както и на Интернет страницата на агенцията – www.sacp.government.bg.