КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Администрати

13.11.2017г.

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г.

Списък на допуснатите кандидати