Обява за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

25.01.2021г.

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед  № РД-05-3/25.01.2021 г. на председателя на Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за длъжността: Старши експерт в отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с изнесено работно място в гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето, ДАЗД за 1 (една) щатна бройка.

⇒ Обява за длъжността

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.