Обява за длъжността старши експерт в  Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Обява за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

25.01.2021г.

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед  № РД-05-3/25.01.2021 г. на председателя на Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за длъжността: Старши експерт в отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с изнесено работно място в гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето, ДАЗД за 1 (една) щатна бройка.

⇒ Обява за длъжността