Обява за  длъжността – държавен експерт в  дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

09.12.2020г.

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-17/09.12.2020 г. на председателя на Държавната агенция за закрила на детето обявява конкурс за длъжността „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ на ДАЗД.

 

⇒ Обява за длъжността