27.02.2020г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-4/27.02.2020г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Старши счетоводител“ в… още
25.02.2020г.
Държавна агенция за закрила на детето  обявява конкурс за длъжността „Инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с център гр. София и отдел „Мониторинг и контрол -  северен  “- с център гр. Русе,  Главна дирекция „Контрол по правата на… още
24.02.2020г.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“., обявен със заповед № РД-05-1/04.02.2020г. още
05.02.2020г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-1/04.02.2020 г. на председателя на ДАЗД се обявява конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР“ дирекция „… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.