27.09.2018г.
И З В Л Е Ч Е Н И Е     От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, за конкурс обявен със заповед  №РД-05-12/24.08.2018г.       1. Ива… още
19.09.2018г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-16/19.09.2018г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността   “ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ”… още
19.09.2018г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-15/19.09.2018г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността     “ИНСПЕКТОР” отдел „… още
14.09.2018г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ още
12.09.2018г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ още
27.08.2018г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-12/24.08.2018г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността   “ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ”… още
23.08.2018г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-11/22.08.2018г. на председателя на ДАЗД се обявява конкурс за  длъжността   “ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ”… още
09.05.2018г.
Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.