Кариери

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „мла…

И З В Л Е Ч Е Н И Е     От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „…
27.09.2018г.

Конкурс за “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ” отдел „Мониторинг и контрол - западен“, главна ди…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” отдел „Мониторинг и контрол - северен“, Главна…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "мл…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-…
14.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила…
12.09.2018г.

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правн…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.08.2018г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪ…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
23.08.2018г.

Конкурс за длъжност "старши инспектор" в отдел "Мониторинг и конт…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - З…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.