Кой защитава твоите права

23.07.2018г.

Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени:

 

Държавна агенция за закрила на детето

В нея работят различни специалисти, лекари, психолози, педагози, юристи, които се грижат за решаването на проблемите на децата в България и българските деца в чужбина. Тази агенция се грижи и за защитата на твоите права. Тя е една от най-важните институции създадена да закриля българските деца.

Дирекция “Социално подпомагане”

Във всяка община има Отдел за закрила на детето. Ако не знаеш къде се намира най-близката за теб община, виж „Връзки” – там са посочени адресите и телефоните на отделите за закрила на детето в различните градове.

В отделите работят социални работници заедно с други специалисти, които помагат за разрешаването на проблемите на децата.

Как Отделът за закрила на детето и специалистите, които работят там, могат да ти помогнат?

 • Да подпомогнат родителите ти и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение
 • Може да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда
 • Може да те информират за твоите права и задължения
 • Може да съдействат за подобряване на условията, в които живееш
 • Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, може да помогнат да го разрешите
 • Може да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си намериш работа, ако си навършил 16 години

Твоите родители също могат да потърсят съдействие в Отдела за закрила на детето.

Каква е ролята на социалния работник от Отдела за закрила на детето?

Социалният работник в Отдела за закрила на детето следи за спазването на правата на детето. Когато правата на някое дете са нарушени социалният работник избира най-подходящия начин за закрила.

Как Отдела за закрила на детето се грижи за спазване на твоите правата?

Когато в Отдела за закрила на детето постъпи сигнал за нарушаване правата на детето, социален работник проучва:

 • положението на детето;
 • положението на семейството на детето;
 • дали получения сигнал е достоверен.

Това проучване и събирането на нужната информация се осъществява чрез:

 • среща и разговор с детето;
 • среща и разговор с родителите или настойниците на детето и други роднини;
 • разговор с други хора, които познават детето и семейството;
 • съобразяване с езиковите и културни нужди на детето и семейството.

Кога започва проучването и колко време продължава?

 • ако детето е в ситуация застрашаваща живота и здравето му, проучването започва веднага;
 • ако детето не е пряко застрашено проучването започва възможно най-бързо;
 • цялото проучване завършва за около 30 дни.

Социалният работник информира родителите за резултатите от проучването, но само ако това не застрашава живота и здравето на детето.

Събраната информация помага на социалния работник да прецени, от какъв вид закрила се нуждае детето.

Министерство на вътрешните работи

Може да ти предостави полицейска закрила в рамките на 48 часа, когато:

 • си обект на престъпление;
 • има непосредствена опасност за твоя живот или здраве;
 • има опасност да бъдеш въвлечен в извършването на престъпление;
 • си изгубен или в безпомощно състояние;
 • когато си без надзор.

Специална закрила

Право на специална закрила имаш в случаите когато:

 • нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;
 • някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително отношение в семейството ти или извън него;
 • има опасност за твоето физическо или психическо здраве;
 • страдаш от някакво увреждане или болест.

В случаите когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква причина не могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да живееш при:

 • близки и роднини,
 • в приемно семейство,
 • в дом за деца.

Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш закрила от полицията за 48 часа.

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности и постижения в науката, изкуството или спорта. Когато си дете с изявена дарба имаш право на съдействие за развитието на тази твоя способност.

Какво е приемно семейство?

Семейната среда е много важна за израстването и развитието на децата. За това Законът за закрила на детето дава възможност на децата, които по някаква причина не могат да живеят при родителите си да бъдат настанени в семейство на приемни родители.

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за определен период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора са специално подбрани и обучени за да могат по- най-добър начин да се грижат за теб и твоите нужди. Социалният работник следи за спазване на задълженията на приемното семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и твоите истински родители, когато това е в твой интерес.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.