Същност и функции на Консултативния съвет по въпросите на децата

17.04.2018г.

Към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създаден Консултативен съвет по въпросите на децата. Той е сформиран на 17 април 2018 г., въз основа на чл. 47, ал. 8 от Закона за администрацията и след съгласуване със заместник министър-председателя по икономическата и социалната политика.

Органът ще се ръководи от председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. В него са включени външни експерти с консултативни функции с различна тематична експертиза, които в годините са доказали своя авторитет и най-вече са се посветили на работата си с деца.

Съветът се създава, за да подобри и подпомага дейността на Агенцията и отговори на динамиката на очакванията на обществото. 

Дейността му се осъществява чрез заседания и работа в малки консултативни групи. 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.