Контакти

18.07.2018г.

гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
тел.: +359 2 933 90 10
факс: +359 2 980 24 15
email: sacp@sacp.government.bg

Звено за административно обслужване – приемна
тел. +359 2 933 90 11 от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден.

Пресцентър
+ 359 2 933 90 65
+ 359 2 933 90 66

Ирина Данева
Irina.Daneva@sacp.government.bg

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.