Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2015 г.

05.12.2016г.