Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, ПОДАЛИ ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ

04.11.2017г.