Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Заявление за издаване на дубликат на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца

01.08.2018г.

Заявление (Образец № 7) по чл. 43в, ал. 2 от Закона за закрила на детето