Заявление за подновяване на лиценз

17.06.2016г.
Файлове

Съгласно § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 8 от 2016 г.), издадените лицензи по реда на Закона за закрила на детето преди датата на влизането в сила на този закон запазват действието си до изтичането на срока им.

 

Преди изтичането на срока им лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление (Образец № 1) с приложени всички изискуеми документи по реда на чл. 43в от Закона за закрила на детето за получаване на нов лиценз.