Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Мониторинг и контрол на правата на детето

26.07.2018г.

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца, юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрила на детето.

Общата численост на персонала на дирекцията, която е натоварена с осъществяване на контролните функции, а именно Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е 28 служители, в т.ч. директор, разпределени в 3 отдела – отдел „Мониторинг и контрол - западен”, с център в гр. София и изнесени работни места в гр. Враца, „Мониторинг и контрол – южен“, с център в гр. Бургас и изнесени работни места в гр. Пловдив и „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе и изнесени работни места в гр. Варна.

 

Мониторинг и контрол през 2021 г.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за първото тримесечие на 2021 г.

Извършени проверки

През първото тримесечие на 2021 г. Главна дирекция “Контрол по правата на детето“ започна планова проверка, която за пръв път предвижда интегриран метод за изследване на ефективността от работата по превенция на насилието в различни обекти на ниво община – дирекции „Социално подпомагане“, образователни институции – училища и детски градини, социални услуги за резидентна грижа и такива в общността, възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати, както и лечебни заведения. За периода са извършени 30 броя проверки.   

Паралелно с това са извършени и 20 броя проверки по сигнал, както и 3 броя последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след проверки. Седем от тях отново са извършени по сигнали за насилие над дете. Най много от общия брой проверки са в образователните заведения – 37%, на второ място са в дирекциите „Социално подпомагане“ – 30%, следвани от социалните услуги в общността 20% и в услугите за резидентна грижа  50%. На проверените обекти са дадени 15 бр. задължителни предписания за отстраняване на установени нарушения, с подробни методически указания за изпълнението им. Горестоящите органи са уведомени за резултатите и за съдействие за изпълнение на задължителните предписания.

Нарушенията, които са установени в училищата и детските градини са свързани основно с липсата регламентиран ред за регистриране и разглеждане на жалби, сигнали и оплаквания от родители, персонал и външни лица, с който да бъде запознат персоналът и да бъде сведен на вниманието на родителите на децата от детското заведение. В длъжностните характеристики на работещите няма изисквания за познаване и спазване на законодателството, свързано с правата на детето, на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето за уведомяване на компетентните органи за дете в риск, както и познания за детското развитие.

При проверките в дирекциите „Социално подпомагане“ са установени пропуски и нарушения в посока, че не се извършва пълно проучване, не се проследява изпълнението на дадено от тяхна страна задължително предписание и не се прави предложение за издаване на такова на родители, които не съдействат за изпълнение на предприети спрямо децата им мерки за закрила. При постъпване на съдебна заповед за насочване на родители, които имат конфликт, към ползване на социална услуга, от социалните работници не се предприемат действия  да се проследява изпълнението й. Когато дете успешно е върнато в семейството си, грижите за него не се проследяват.

Основният проблем при доставчиците на социални услуги, който е установен, е създаване на организация на работа, която да доведе до оказване на адекватна подкрепа на децата за развитие на техните умения, социализирането и интегрирането им в общността. Установени са нарушения, свързани с воденето на задължителната документация. Няма писмени правила за предоставянето и разходването на средствата за джобни разходи на децата.  Работодателите не осигуряват специализирани обучения на служителите за работа с деца.

След предоставената информация от проверените обекти за изпълнение на задължителните предписания, са отчетени положителни резултати. От ръководителите на проверените обекти са предприели действия за отстраняване на пропуските и нарушенията, чрез издаване на съответните заповеди, разработване или актуализиране на изискуеми правила и процедури, осъществен контрол и запознаване на екипа с установените пропуски.

 

Работа по жалби и сигнали

Експертите в контролната дирекция са работили общо по 785  бр. преписки, от които 562 са нови. Образувани са по жалби и сигнали от граждани – 29 %, от юридически лица – 16%, както и по самосезиране от медии и социални мрежи – 11%. През периода са постъпили 248 сигнала на Националната телефонна линия за деца 116 111, което е 44% от всички сигнали. Отчетено е повишение на броят на жалбите и сигналите, в сравнение със същия период на миналата година.

В повечето случаи, след постъпване на сигнал, са уведомени други компетентни органи – отдел „Закрила на детето“, който да извърши проучване и/или да предприеме мерки за закрила. В много от случаите се уведомяват и други органи (МВР, прокуратура, кметове на общини, училища) за предприемане на действия по компетентност. От страна на ДАЗД тези случаи се проследяват, при нужда се дават методически насоки за последваща работа към съответния отдел „Закрила на детето“.

Проблемите, които се засягат в жалбите и сигналите касаят различни форми на насилие, като обичайно това е най-големият дял от тях - 36 %, от които за неглижиране (неполагане на грижи) - 24 %; физическо насилие - 35 %; психическо насилие 20 % и сексуално насилие - 16 %. Сигналите касаят и нарушаващи достойнството на детето методи на възпитание; риск за дете и необходимост от предприемане на мярка за закрила – 12%; възпрепятстване на контакти с дете и спор за упражняване на родителските права - 14 %;  сигнали за недоволство и несъгласие от работата на служителите от отдел „Закрила на детето“ и от други институции; търсене на подкрепа за разрешаване на проблеми и за подпомагане на семейството, по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; запитвания, във връзка с различни производства и процедури; инциденти с деца; противообществени прояви на деца и др. Тревожно увеличение е отчетено при сигналите за ранно съжителство с ненавършили пълнолетие деца, в сравнение с предходния период.

Консултиране на граждани

Подкрепа на децата и семействата се оказва, чрез консултирането на граждани, като това е предпочитан начин за бързо, спестяващо време и средства, получаване на търсената информация, съдействие или съвет. Нуждаещите се получават информация от експертите на контролната дирекция за възможностите да се разрешат проблема си, като се приложи законодателството и се използват ресурсите на общността. За периода са дадени 423 консултации, от които 94.6% са консултации по телефон, а останалите 5.4 %, са предоставени в обособените приемни на ДАЗД. Малкият брой консултации в приемните на ДАЗД се дължи на мерките, предприети за предотвратяване разпространението на коронавируса COVID – 19.

Традиционно водещо място с 95 броя са консултациите относно системата за закрила на детето, разяснения за функциите на органите за закрила на детето на местно ниво, както и търсене на координати на отделите „Закрила на детето“ в дирекциите „Социално подпомагане“; на второ място с 68 броя са консултациите, които са се отнасяли до различни процедури – осиновяване; припознаване; разясняване на решение; насочване към услуги в общността и др. Тревожен е броя на консултациите, касаещи насилие над дете в неговите различни форми с 59 броя, с което се нареждат на трето място. Консултации са търсени и за проблеми, които не са свързани със системата за закрила и не касаят риск за дете. На пето място с 40 броя са консултациите относно спор за упражняване на родителски права спрямо дете, от страна на единия от двамата родители. За „дете в риск”, спрямо което е необходимо да се предприеме мярка за закрила са проведени 35 броя консултации. Тези, при които гражданите са търсили съдействие и съвет за нарушаване на режим на лични контакти с дете от страна на единия от родителите, въпреки наличието на влязло в сила съдебно решение са 31 броя. За периода е отчетено значителното им намаляване в сравнение с предходни тримесечия, когато заемаха водещи позиции. Следват консултациите при които е изразено несъгласие с предприети действия от социалните работници в ОЗД/ДСП по случай на дете или съставени социални доклади, както и непрофесионално поведение или отношение на служител/служители са дадени  - 28 броя;  за неприемливо  поведение на дете в училище; на темата права и услуги за деца с увреждания; необходимост за материално подпомагане на семейство в нужда; ранен брак/съжителство на малолетно или непълнолетно момиче с пълнолетно лице; възникнал инцидент с дете и др. При някои случаи се обсъжда повече от един проблем.

Административнонаказателна дейност и предложения за налагане на дисциплинарна отговорност

За периода са съставени 3 бр. актове за установяване на административни нарушения по ЗЗДет., като 1 бр. е за неизпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от същия закон, за информиране на органите за закрила за нуждата от закрила на дете в риск, а двата други акта са на роднини на дете, по отношение на което е предприета мярка за закрила, за неизпълнение на други задължения, регламентирани в ЗЗДет.

От експертите в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ са дадени две (2) предложения за търсене на дисциплинарна отговорност на длъжностни лица, за които в хода на извършени проверки е установено, че чрез действия или бездействия, са нарушени правата на дете.  

Кризисни интервенции

Организирана е една кризисна интервенция, която е проведена от външен специалист към Държавната агенция за закрила на детето на родителите на убито дете. Случаят касае публикация в национални и местни медии с информация за починало дете, което е изхвърлено на улицата, пред дома на негов приятел.

Методики и методологии

През отчетния период e финализирана работата на сформираната междуведомствена работна група от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, с участието на експерти от ДАЗД и от Агенция за социално подпомагане, за актуализиране на Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от отдела за закрила на детето. От страна на ДАЗД са организирани онлайн срещи за обсъждане на предлаганите промени с ръководителите на всички 28 регионални дирекции за социално подпомагане и с директори, началници на отдели и социални работници от над 40 дирекции „Социално подпомагане“ на територията на страната. Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от отдел „Закрила на детето“ съдържа стандарти за социална работа по управление на случай на дете в риск от отделите „Закрила на детето“. Указва посоката на работа, мерките, действията и тяхната последователност при осъществяване на интервенциите към детето и семейството му, към жизнената им среда и към институциите, функциониращи в тази общност. Цели да подкрепи социалните работници в практическата им дейност при управление на случай на дете в риск и да допринесе за повишаване на капацитета на грижа за детето и семейството му.

Мониторинг и контрол през 2020 г.
Контролна дейност на Главна дирекция “Контрол по правата на детето“

Главна дирекция “Контрол по правата на детето“ (ГДКПД) мониторира и контролира спазването на правата на детето, състоянието, функционирането и проблемите на системата на закрила на детето. Това се постига чрез извършване на проверки и активно набиране на информация от постъпилите в ДАЗД сигнали, жалби и предложения, включително и от Национална телефонна линия за деца 116 111, чрез самосезиране от печатни и електронни медии, от проведените консултации на граждани и юридически лица, проведени национални и регионални срещи, работни срещи на местно ниво и преки наблюдения. Служителите от ГДКПД издават актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.), като по този начин се реализира и административнонаказателната дейност.

Дейността на дирекцията е изключително добре структурирана и адекватно планирана. Контролът се осъществява чрез периодични проверки по утвърден план, проверки при сигнал за нарушения на правата на детето, така също и последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания. Последващи проверки за проследяване изпълнението на дадено задължително предписание се планират в случаите, при които в определения в задължителното предписание срок от ръководителя на проверявания обект не постъпи отговор в ДАЗД за изпълнението му, или постъпи непълна или неточна информация, също така и в случаите, при които при първоначалната проверка са установени многобройни пропуски и нарушения, които налагат извършване на проверка за проследяване на изпълнението им.

По повод въведеното в страната извънредно положение на 13.03.2020 г., заради Covid-19 и с оглед качествено изпълнение на контролните правомощия на ДАЗД за гарантиране на правата и интересите на децата, се извърши актуализация на Методическите указания за контрол по спазването на правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрила на детето, като се регламентира нов вид проверки - дистанционни (неприсъствени) проверки, в хода на които се изследва мнението на децата и на професионалистите чрез видеоконферентни връзки и телефонни контакти. Актуализираните указания са утвърдени със заповед на председателя на ДАЗД от 02.04.2020 г.

През първите девет месеца на 2020 г. служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ извършиха общо 106 броя проверки, от които: 56 броя проверки по сигнал; 4 тематични планови проверки в 46 обекта; 4 броя последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки.

За отчетния период служителите на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ са работили общо по 2578 бр. преписки, от които 1734 са нови, като в това число са и постъпили 895 сигнала на Националната телефонна линия за деца 116 111. От новите молби, жалби и сигнали (без тези по НТЛД) най-голям е броят на подадените от физически лица - 467 бр., следвани от тези по самосезиране - 213 бр., а подадените от юридически лица са 159 бр. Общият брой на дадени консултации от служителите в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е 1315 бр. През 2020 г. е организирана една кризисна интервенция по повод случай на загинало дете от социална услуги при инцидент.

В края на месец февруари 2020 г. стартира извършването на планова проверка на тема „Работа на Центрове за специална образователна подкрепа по отношение на осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, подкрепа на деца с проблемно поведение и превенция на насилието“. Предвид обстоятелството, че в началото на м. март 2020 г. бе обявена грипна епидемия в цялата страна, а впоследствие бе обявено извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, бе извършена проверка само в една част от Центровете за специална образователна подкрепа.

Извършена е и тематична планова проверка „Работа с детето и семейството по случаи на деца в риск, с предприета мярка за закрила от Дирекция „Социално подпомагане“ в различни направления“. Плановата проверка бе насочена към спазване от страна на органа на закрила на местно ниво на Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД на ООН), Закона за закрила на детето (ЗЗДет.), Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, подзаконовата нормативна уредба – Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, по случаи на деца с предприети мерки за закрила, познаване и спазване на Методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждение. За резултатите от плановата проверка е съставен отделен анализ, в който са дадени конкретни предложения за нормативни промени, предприемане на административни мерки и оказване на методическа подкрепа на отделите „Закрила на детето“ от АСП. За подобряване на междуинституционалното сътрудничество са отправени и предложения към ДСП. Анализът е предоставен на вниманието на министъра на труда и социалната политика и на изпълнителния директор на АСП.

През м. ноември 2020 г. стартира извършването на дистанционна /неприсъствена/ планова проверка, която да изследва работата на социалните услуги за спазването на правата на детето при ситуацията на COVID-19. Проверката се извършва в центрове за обществена подкрепа и в центрове за социална рехабилитация и интеграция и ще приключи на 18.12.2020 г.

В резултат на извършения контрол, през периода м. януари - м. септември 2020 г. са издадени 81 бр. задължителни предписания с 362 конкретни мерки, придружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции, от които 46 бр. са от проверки по сигнал, а останалите от планови проверки. В зависимост от вида на проверявания обект, най-голям брой задължителни предписания са дадени на дирекциите „Социално подпомагане” - 19 бр., следват доставчиците на социални услуги - 18 бр., образователни институции (училища и детски градини) - 7 бр. и медицински практики - 2 бр. За всички извършени проверки, приключили със задължително предписание са уведомени горестоящите органи за резултатите и за съдействие по отношение на тяхното изпълнение.

Служителите на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ осъществяват непрекъснат мониторинг и контрол на работата по повод постъпилите сигнали на Националната телефонна линия за деца 116 111, като към 30.09.2020 г.  те са общо 895 на брой. Същите са изпратени незабавно на дирекциите „Социално подпомагане”, които са органа за закрила на детето на местно ниво и извършват социална работа с децата и техните семейства. По повод постъпили сигнали на НТЛД 116 111 от страна на ДАЗД са извършени 7 броя проверки в различни обекти - социални услуги, дирекции „Социално подпомагане”, областни екипи по приемна грижа.

През периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. от служителите са съставени двадесет и седем (27) акта за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва: за нарушение на чл. 45, ал. 11 от ЗЗДет. (за неизпълнение на задължението за уведомяване за нуждата от закрила на дете в риск) -18 бр., за нарушение на чл. 45, ал. 12 от ЗЗДет. (за разгласяване на сведения и данни за дете) - 8 бр., за нарушение на чл. 45, ал. 5 от ЗЗДет. (за предоставяне на социални услуги за деца без лиценз, нарушението е установено преди 01.07.2020 г.) - 1 бр.

През същият период от страна на служителите на ГДКПД са дадени седем предложения за търсене на дисциплинарна отговорност на основание чл. 63, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето до ръководителите на проверяваните обекти, за действия или бездействия на служители, които са довели до нарушаване на правата на детето.

Дистанционна планова проверка на ДАЗД в социални услуги в общността за проследяване спазването на правата на детето и гарантиране безопасността му в условията на Covid-19

Последните събития в България и по света, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19), промениха ежедневието на много деца и на техните родители, промениха живота на всички. Тази промяна повлия на дейността на доставчиците на социални услуги в страната ни, на органите по закрила на детето на местно и на национално ниво.

Адаптирането към новите условия, наложи бърза реорганизация на дейността им, в отговор на нуждите и потребностите на децата и техните семейства.

Дистанционният подход е алтернатива за ефективно продължаване на дейността на институциите, в това число и на доставчиците на социални услуги за деца в страната ни.

Грижата за децата и гарантирането на тяхното благополучие и благосъстояние е основен приоритет в държавната политика, която се изпълнява както чрез органите за закрила на детето на местно и национална ниво, така и чрез дейността на социалните услуги в общността, чиято основна цел е да работят активно и ефективно с деца и семейства, нуждаещи се от подкрепа.

За да проследи как се гарантира правото на детето на достъп до социални услуги в общността в условията на епидемична обстановка и подкрепата за родителите им при осъществяване на отговорността им при отглеждане на децата, Държавната агенция за закрила на детето провежда дистанционна тематична планова проверка в 48 социални услуги в общността – 23 Центъра за обществена подкрепа и 25 Центъра за социална рехабилитация и интеграция в периода от 19.11.2020 г. до 18.12.2020 г.

Проверката цели още да идентифицира трудности и предизвикателства, които услугите срещат в условията на пандемия, за да бъдат подкрепени; иновативните подходи и практики, които прилагат в работата си и с които адекватно, навременно и ефективно откликват на потребностите на децата, за да се мултиплицират.

Дистанционната проверка е иновативен подход в дейността на Държавната агенция за закрила на детето при осъществяване на контролните й правомощия, въведен непосредствено след обявяване на извънредното положение в страната през м. март 2020 г., за да продължи да наблюдава и контролира спазване и прилагане на националните политики за детето.

Тя се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни и гарантиране конфиденциалността на данни на децата и родителите им, чрез електронен обмен на кореспонденцията между Държавната агенция за закрила на детето и проверяваната социална услуга чрез модула за е-връчване, интегриран към информационните системи или чрез обмен на криптирани файлове.

В хода й се провеждат беседи с ръководството и екипа на услугата по телефон и чрез видеоконферентен разговор, прави се анонимно анкетно проучване на служителите, проследява се създадената организация на работа и достъпност на средата; подготвеността на екипите за дистанционна работа чрез използване на онлайн платформи; взаимодействието с институциите и с родителите/настойниците/попечителите/другите лица, полагащи грижи за детето; връзката на услугата със самото дете.

Проследява се наличието на вътрешни правила за работа в условията на епидемична обстановки или извънредно положение, указания от доставчика за организация на работата в епидемична обстановки или извънредно положение, описание на протекла сесия с потребителя, свързана с дистанционната работа с потребителите, индивидуалното планиране на работата с детето.

Изследват се трудностите и предизвикателствата, които срещат специалистите в ежедневната си практика, както и прилаганите иновативни подходи и практики в работата им, за постигане на по-висока ефективност при подкрепата на децата.

При установяване на пропуски в хода на проверките, се издават задължителни предписания и препоръки до ръководителя на обекта за подобряване качеството и организацията на работа. При наличие на нарушения, се налагат санкции по Закона за административните нарушения и наказания на виновните лица, както и ще се отправят предложения за отнемане на лиценз до Агенцията за качеството на социалните услуги.

При приключване на проверката в 48-те центъра на 18.12.2020 г., ДАЗД ще анализира резултатите в национален мащаб, за да се произнесе относно гарантирането на достъп на децата до услугата в условията на пандемия и на подкрепа на родителите им при изпълнение на отговорността им при отглеждането на детето, резултатност и ефективност за децата от ползването на услугата; взаимодействието с органа за закрила на детето на местно ниво; идентифицирани трудности, които срещат екипите на ЦОП и ЦСРИ в работата; необходимост от оказване на методическа помощ на услугите, за да подобрят работата си с децата и семействата при условията на епидемична обстановка; нуждата от предоставяне на допълнителни материални активи и иновативни подходи в предоставяне на социалните услуги в общността за подкрепа на деца и семейства в риск.

За резултатите от проверката се уведомяват писмено висшестоящите институции, принципал на проверяваните центрове.

Планови проверки

За 2020 г. ДАЗД планира извършване на 4 тематични планови проверки /общо 195 бр. проверки/  по предварително изработена методика и прилежащ към нея инструментариум за събиране на необходимата информация, при спазване на определен времеви и финансов график в следните обекти:

Последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания.

През 2020 г. са извършени 2 (две) проверки за проследяване на дадени от председателя на ДАЗД задължителни предписания след извършена проверка, както следва: в образователна институция – 1 бр. и Дирекция „Социално  подпомагане“ – 1 бр.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, обявеното извънредно положение в Република България и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, извършването на контролна дейност под формата на планови проверки от страна на ДАЗД е преустановено.

Проверки по сигнал

От 01.01.2020 г. до 17.03.2020 г. са извършени 16 проверки по сигнал, от които 8 проверки са относно спазване правото на детето за защита от насилие, регламентирано в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, 2 проверки, относно спазване на правата на детето, регламентирани в чл. 3 от КПД на ООН /в една от тях е изследвано и правото на детето, регламентирано в чл. 20 и чл. 25 от КПД на ООН/, 1 проверка на основание Закона за закрила на детето и 1 проверка по стандарти, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Извършени са проверки в следните обекти:

1. ЦНСТДМУ – 2 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН

2. Образователна институция – 5 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

3. ДМСГД – 1 проверка, относно спазване на правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 1 и т. 2; чл. 20, т. 1 и т. 2 и чл. 25 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

4. ДСП – 5 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 3 от КПД на ООН и чл.10,ал.1 от Закона за закрила на детето.

5. ЦНСТДБУ – 1 проверка, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл.11, ал.2 от Закона за закрила на детето.

6. Център за работа с деца на улицата – 1 бр., относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН и чл.11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

7. Център за обществена подкрепа – 1 бр., Приложение № 1 към чл.17 от НКССУД.

На основание Заповед № РД-02-117/23.10.2019 г. на Председателя на ДАЗД, стартира извършването на регулярни периодични проверки в Центъра за прием на обаждания на НТЛД 116 111. В хода на същите се изискват разпечатки за постъпилите обаждания, установява се броя на служителите на смяна, изискват се записи на произволно избран разговор, както и се прослушват такива, наблюдава се работата на консултантите и се водят беседи с тях и координатора. За извършените проверки се съставя протокол, копие от който се представя на Председателя на ДАЗД. Извършените през 2020 г. са на 03.01.; 09.01.; 15.01.; 23.01.;30.01.; 05.02.; 14.02.; 21.02.; 27.02.; 13.03.2020 г. Проверките се осъществяват ежеседмично.

През месец февруари ДАЗД стартира извършване на тематична планова проверка в 42 ЦСОП, относно спазването правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 2  и чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Извършени са 7 бр. от планираните проверки.

Извършените планови проверки през първо тримесечие на 2020 г. са общо 17 бр.

Извършени планови проверки в Център за прием на обаждания на НТЛД 116 111, към Фондация „Асоциация Анимус“ – 10 бр. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – 42 бр. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ – 19 бр. Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ – 81 бр. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – 53 бр.

Мониторинг и контрол през 2019 г.

През 2019 година e извършено наблюдение в 4 обекта: Регистрационно-приемателен център (РПЦ) – гр. Харманли, обл. Хасково; Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца; ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Сливен и ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен.

Целта на мониторинга в РПЦ – Харманли е повишаване качеството на грижа, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и гарантиране правата на непридружени деца, чужди граждани. От мониторинга е установено, че има положителни промени, свързани с работата с непридружени деца. Освен включването им в образователната система и в курсове по български език, с тях се провеждат множество дейности за осмисляне на свободното време. За служителите са осигурени специализирани обучения, които да подобрят ефективността на работата. Всяко непридружено дете има отговорен служител, който проследява благосъстоянието му. Децата знаят кой е отговорен за тях и към кого да се обръщат при необходимост. Изготвяната бърза оценка дава възможност за оказване на първоначална помощ – за предоставяне на дрехи, оказване на медицинска грижа за продължаване на образованието. Непридружените деца се настаняват в отделни спални помещения от тези на останалите бежанци. Материалната база – сградите и дворното пространство, е подобрена.

Не е установено провеждане на индивидуална работа с деца във връзка с преживяна травма. Все още трудност представлява предприемане на мярка за закрила за непридружени деца, получили статут, поради което те продължават да са на територията на РПЦ.

Дадени са препоръки, свързани с подаване на сигнал до ДСП – Харманли при наличие на дете, нуждаещо се от закрила, и изготвяне на оценка на тези деца от социалните работници от отдел „Социална адаптация” при РПЦ – Харманли. Препоръчано е организиране на работна среща между представителите на отдел „Социална адаптация” при РПЦ – Харманли и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Харманли, с цел подобряване на междуинституционалното взаимодействие; иницииране на работна среща с представители на Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България за обсъждане на проблемите свързани с гарантиране правото на закрила на непридружените деца и настаняването в социална услуга; при наличие на индикации за преживяна травма при дете отговорните служители да го насочват за психологическа подкрепа.

При осъществения мониторинг в Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца са проучени честотата и начините на осъществяване на контакти на децата с техните роднини, предприеманите мерки и действия за защита от насилие, извършваната социална и корекционна работа с тях и подготовката за тяхната успешна ресоциализация, включително и взаимодействието с дирекциите „Социално подпомагане“ в страната.

За подобряване на организацията и качеството на работа с непълнолетните лишени от свобода и с мярка „Задържане под стража“ в Поправителен дом – гр. Враца, на началника на дома са дадени конкретни препоръки в посока: повишаване на информираността на непълнолетните лишени от свобода в правен аспект; отчитане на мнението им при изготвяне на меню за храненето; провеждане на анонимни анкетни проучвания; включване на униформените държавни служители, както и на педагозите в обучения за работа с деца, жертва на престъпление или извършили такова, за разпознаване на различните индикатори за насилие, в обучения за правата на децата и пр.; търсене на съдействието на дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес на децата, преди настаняването им в поправителния дом за предоставяне на информация за социалния статус на настанените деца и здравословното им състояние; създаване на организация за включването на лишените от свобода в спортни и културни мероприятия, включително и извън поправителния дом и др.

За резултатите от извършения мониторинг е уведомен министърът на правосъдието. 

Мониторингът в ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен е осъществен във връзка с разпространена в социалните мрежи информация, че „социални работници ще отнемат деца от семействата“, при което е възникнала паника в учебните заведения в град Сливен. Родители масово са вземали децата си от училища в областния град и са отказвали да ги върнат. Целта на посещението е да бъде оказана подкрепа на ръководството и персонала, за преодоляване на напрежението и тревожността, създали се във връзка с ескалиралото напрежение. Установено е, че във връзка със ситуацията са предприети мерки за връщане на децата в училище. Проведени са родителски срещи с родители на деца от всеки клас, на които са били разяснени законовите разпоредби, обяснено им е, че деца се извеждат от семейството само с решение на компетентния съд. На срещите са присъствали представители на РУО – Сливен. На децата също са направени разяснения от класните ръководители и психолога в училището. Мобилни екипи, както и  класните ръководители и медиаторите, са посетили семействата в ромския квартал. При извършеното наблюдение в двете училища е установено, че учениците са спокойни, учебните занятия протичат нормално. Няма отсъстващи ученици заради възникналите страхове.

Резултати от проверки през първото полугодие на 2018 г.

През първото полугодие на 2018 г. са извършени общо 208 броя проверки. Видно от тяхното разпределение, при извършване на контролната си дейност служителите от ГДКПД са осъществили правомощията си в следните обекти: доставчици на социални услуги на деца - 164, от които центрове за настаняване от семеен тип - 157; образователни институции - 19, отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане" - 13, специализирани институции за деца - 12.

През първото 6-месечие са проверени всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (126 бр.), Центрове за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа (8 бр.), както и ДДЛРГ (12 бр.) на територията на цялата страна, като към настоящия момент продължава плановата проверка в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Основната цел на тематичната планова проверка е да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, както и да се планират адекватни политики за закрила на детето в процеса на деинституционализация, съобразно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

На 07.08.2018 г. стартира планова проверка във всички 91 дневни центрове за деца с увреждания, социални услуги за деца, предоставяни както от общините, така и от лицензирани доставчици на социални услуги за деца. Предвижда се проверката да приключи до края на месец септември.

Основна цел на тематичната планова проверка е да да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици и от общините, да се изследват мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания и подкрепата, която се оказва на техните семейства.

Резултати от проверки през 2017 г.

През 2017 г. са извършени общо 414 броя проверки в следните обекти: 221 - в отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане", 79 - на доставчици на социални услуги за деца, 74 - в лечебни заведения, 37 - в образователни институции (училища и детски градини), 3 - в специализирани институции. 

Служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към Държавна агенция за закрила на детето извършиха и 5 бр. тематични планови проверки по следните теми: 

1. Първата от тях е за изпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) относно случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни деца от страна на общопрактикуващи лекари. Извършената проверка е в 73 медицински практики. Основната й цел е да бъде събрана обективна информация за познаването и реалното спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето от страна на личните лекари по отношение на малолетните и непълнолетните бременни и родили деца, с оглед разработване на политики по превенция на проблема;

2. Втората планова проверка е на тема „Работа по случаи на родителски конфликти“, като тя е извършена в 42 дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), разположени в областните градове и в дирекции, за които през предходната година са установени нарушения в работата по тези случаи. Основната цел на проверката е да бъде събрана обективна информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на родителски конфликти, с оглед гарантиране на висшите интереси на децата и правото на детето, което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители редовно, освен ако това противоречи на висшите интереси на детето. В хода на плановата проверка е изследвано задължението на директорите на дирекциите „Социално подпомагане” за издаване на задължителни предписания при несътрудничещи родители за изпълнение на заложените в плановете за действие мерки и дейности и прилагане на санкционен механизъм при неизпълнение на влязло в сила задължително предписание;

3. Извършена е и планова проверка в 31 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи 37 услуги, на тема „Работа с деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение“. Основната цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за ефективността на работата на лицензираните доставчици на различните като вид социални услуги, с деца с девиантно поведение или по-правилен термин, който се използва в международен план – деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение, работата с техните семейства и помощта и подкрепата, която им е оказвана за промяна на нагласите, рехабилитация и реинтеграция на детето. За реализирането на целта се изследва взаимодействието с органа за закрила на местно ниво – дирекция „Социално подпомагане”, както и с останалите отговорни институции – органите на МВР, общинска администрация, МКБППМН, образователни институции;

4. В периода август-септември 2017 г. е извършена планова проверка на всички 22 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ относно оказване на подходяща помощ на родителите и законните настойници , съгл. чл. 18, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на детето на специални грижи и развитие, съгл. чл. 23, т. 2 и т. 3 от същата Конвенция, както и Стандарти 1, 7 и 10 от Приложение 1 към чл. 17 от Наредба за критериите и стандартите на социални услуги за деца (НКССУД). Целта на проверката е изследване на  състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици, като това бъде обвързано и с възможностите на родителите на деца с увреждания за пълноценен живот, заетост, спорт, рехабилитация и ползване на социални услуги за тях и техните деца с увреждания;

5. В периода ноември-декември 2017 г. са проверени всичките 147 дирекции „Социално подпомагане“, като повод за това е разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт по реда на надзора за законност. Тя е насочена към спазване на Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане, Семейния кодекс и подзаконовите актове по прилагането им, които определят условията и реда за настаняване на деца извън семейството и вписването им в Регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Основна цел на тематичната планова проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на регионалните дирекции за социално подпомагане за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, при настъпили за това основания за това, в т. ч. на условията и реда за настаняване на деца за отглеждане в специализирани институции, в приемни семейства или семейства на близки и роднини, в социални услуги от резидентен тип.